Viable Cities Logo

Kraftsamling för klimatneutral mobilitet i Stockholm och Lund

Stockholms stad och Lunds kommun mobiliserar aktörer i en nyskapande satsning för att snabba på omställningen till klimatneutrala städer. Städerna sätter särskilt fokus på transporter och mobilitet. De får 20 miljoner vardera av Energimyndigheten och Vinnova inom innovationsprogrammet Viable Cities.

För att uppnå klimatneutralitet till 2030 krävs djärva grepp som påverkar många perspektiv, inte bara tekniska lösningar utan även infrastruktur, policy, affärsmodeller och beteendemönster. Det behövs innovation i bred bemärkelse och omställning av hur städer och samhällen fungerar, d v s systemomställning.

Två skolbarn, foto: Johnér
Två skolbarn, foto: Johnér

Energimyndigheten, Vinnova och övriga myndigheter inom Klimatkontrakt 2030 satsar, genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, därför på att genomföra så kallade systemdemonstratorer i Stockholms stad och Lunds kommun. Genom att testa innovativa lösningar i verklig miljö blir det lättare att ta itu med strukturella utmaningar inom ett system. Satsningen kommer att spela en väsentlig roll i städernas förmåga att snabba på omställningen för att bli klimatneutrala till 2030. 

Vinnova ser fram emot att ta del av insikterna i Lund och Stockholm. Intresset för den här satsningen är stort, även internationellt. Jag hoppas särskilt på tydliga exempel på hur digitalisering är en nyckel för klimatomställningen i städer.

– Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova

Satsningen förväntas bland annat ge insikter och lärdomar inom områden som policyförändring, investeringar, infrastruktur, beteendeförändring, teknikutveckling och affärsmodeller.

Vi behöver tänka nytt och arbeta med systemförändring för att nå klimatneutrala städer fram till 2030. Genom att lära av goda konkreta exempel från bland annat Stockholm och Lund kan vi påskynda omställningen för många fler städer i Sverige, men även globalt. Systemdemonstratorer är ett viktigt verktyg i vårt arbete.

– Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten

Viable Cities, de nationella myndigheterna och, inte minst, städerna mobiliserar tillsammans med en bredd av aktörer för att snabba på den lokala omställningsresan till klimatneutrala och hållbara samhällen. Mobiliseringen sker på flera nivåer samtidigt – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Lund har fokus på mobilitet och ett nytt energiprotokoll

Bild från Lunds kommun, foto: Kristina Strand Larsson.
Bild från Lunds kommun, foto: Kristina Strand Larsson.

För att få ner utsläppen i Lund ska 25 organisationer genomföra över 40 åtgärder inom mobilitet och energi. Åtgärderna inom mobilitet omfattar bland annat cykling, delad mobilitet, parkering och godstransporter. Energiåtgärderna inkluderar ett öppet och oberoende protokoll för digital styrning av energiresurser, så att energi enkelt kan delas mellan grannar i energigemenskaper och eleffekt kan frigöras för bland annat elektrifiering av transporter.

Stockholm satsar på ett utsläppsfritt och effektivt transportsystem

Bild från Stockholms stad, foto: Henrik Trygg.
Bild från Stockholms stad, foto: Henrik Trygg.

I samband med införandet av miljözoner i centrala Stockholm ska Stockholms stad testa lösningar i verklig miljö för ett effektivt och utsläppsfritt transportsystem. Detta ska uppnås genom bland annat minskat bilresande, elektrifierade transporter och arbetsfordon, samt en mer attraktiv stadsmiljö. Staden ska testa bland annat elektrifierad entreprenad, ramavtal för fossilfria transporter, ny policy för att möjliggöra leveranser nattetid, samt en samlastningshubb.

Inriktning på uppskalning

Satsningen ska visa på möjliga radikala åtgärder som kan skalas upp och bidra till att skapa ”det nya normala” inom viktiga områden för att få omställning att hända i praktiken. Åtgärderna som testas ska kunna skalas upp i staden men också nationellt och internationellt. En nyckel blir att mobilisera och engagera viktiga aktörer som kan ta med sig lärdomar inför kommande insatser.

Vi hoppas att den här satsningen kan visa vägen och skapa nytta för samtliga städer inom Viable Cities samt även globalt. Upphandling genom beställarnätverk kan vara en nyckel för att möjliggöra detta, genom att insikter från Stockholm och Lunds arbete tas ombord i många aktörers kommande investeringar för snabbare omställning.

– Olga Kordas, programchef för Viable Cities

Mer information

I arbetet med Klimatkontrakt 2030 ingår sex nationella myndigheter: Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Inom Klimatkontrakt 2030 åtar myndigheterna sig bland annat att utveckla samordnade finansieringsinsatser, vilket Systemdemonstratorer är ett exempel på.