Viable Cities Logo

Summering av Viable Cities Almedalsvecka 2018

IMG_3167-e1531399579843.jpg

Almedalsveckan i Visby 2018 samlade över 45 000 unika besökare och under veckan ägde över 4300 seminarier och andra event rum. Av veckans event berörde 55 explicit ämnet hållbara städer och 611 berörde digitalisering.
– En intensiv och inspirerande vecka där Viable Cities frågor stod i fokus i många sammanhang, summerar Olga Kordas.

På plats under Almedalsveckan från Viable Cities fanns programchef Olga Kordas, kommunikationsstrateg Åsa Minoz och ordförande Allan Larsson. Vi fick också tillfälle att träffa och umgås både med en lång rad av Viable Cities medlemmar, men också med medverkande i projekt som fått finansiering inom Viable Cities.

Viable Cities arrangerade på måndagen den 2 juli ett seminarium med fokus på hur växande svenska städer kan ta ledartröjan i att nyttja digitalisering för klimatneutrala städer. Seminariet, som ägde rum på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet, var mycket välbesökt och deltagare trängdes på plats. Efter en inledning om programmet Viable Cities av programchef Olga Kordas kommenterade prorektor Mikael Östling från KTH att det är positivt att koordinera programmet Viable Cities. Programmet ligger väl i linje med KTHs strategi att bidra till ett hållbart samhälle genom forskning och utbildning, bemöta samhällsutmaningar genom gränsöverskridande samverkan och  driva internationalisering inom forskning och utbildning, menar han. Vi ser våra forskare, lärare och studenter som motorerna i omställningen till en hållbar framtid, sa han.

Viable Cities ordförande Allan Larsson beskrev därefter  bakgrunden till den mission ”100 klimatneutrala städer i Europa till 2030” som ramade in seminariet. Detta har sitt ursprung i en diskussion som förs inom EU kring framtida inriktning av forsknings- och innovationssatsningar, något som Allan Larsson tillsammans  med Olga Kordas och Mikael Anneroth från Viable Cities styrelse fick inblick i i samband med en delegationsresa till EU-kommissionen och EU-parlamentet i våras. Städer får en mer framskjuten roll i EUs forsknings- och innovationssatsnignar och från en inriktning på samhällsutmanignar förskjuter man arbetet i riktning mot s k missions som ska bli mer konkreta och handlingsinriktade. En av de som diskuteras är just ”100 klimatneutrala städer i Europa till 2030”. Viable Cities möttes med mycket nyfiktnhet och entusiasm i Bryssel där bl a Kurt Vandenberghe, som i DG Forskning är ansvarig för FP 9, sa att ”Det är inte ni som ska komma till oss, det är vi som bör komma till er för att lära”.

Deltagarna fick därefter lyssna på hur Viable Cities medlemmar Umeå, Göteborg och Stockholm arbetar för att bli klimatneutrala och hur de nyttjar digitaliseringen för att påskynda denna utveckling. Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad underströk att målsättningen med en fossilfritt Göteborg till 2030 framstår som alltmer inom räckhåll och lyfte fram en rad innovationssatsningar inom områdena moblitet, energi och konsumtion som staden arbetar med och där digitaliseringen är betydelsefull. Bland annat nämnde hon Göteborgs medverkan i flera satsningar inom Viable Cities, däribland testbädden för delningstjänster i Sharing Cities Sweden, tillsammans med Umeå, Stockholm och Malmö, och ett innovatonsprojekt (MerIT) där staden med anställda kommer att testa enkla sätt att resa mer miljövänligt i tjänsten. Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun pekar på att Umeå arbetar stenhårt med partnerskap – förstås lokalt och regionalt, men också nationellt och internationellt. Detta krävs, menar han, för att Umeå och norra Sverige ska vara nationellt och internationellt ledande när det gäller omställningen till klimatneutrala städer. Han pekade också på att svenska städer behöver bli bättre på att utmana sig internationellt, också för att lära oss av andra som ligger långt framme. Han pekade på att idag finns Umeå, Stockholm och Göteborg med bland EUs Smart cities Lighthouses och att det borde finnas många fler svenska städer. Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad lyfte fram stadens mål att 2040 vara både världens smartaste stad och fossilbränslefri. Han pekade på ett axplock av innovationsinsatser med anknytning till digitalisering som kan skynda på denna omställning, bl a smart belysning, intelligenta trafiksignaler, smarta lås, visualisering av stadens resursanvändning och medborgarengagemang genom en s k ”Citizen Communication Platform”.

Därefter fick tre framtisspanare – Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg och tillträdande GD för Vinnova; Catarina Nauclér, FoU-chef, Fortum och Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telia Sverige – ge sina reflektioner på städernas presentationer och  sina spaningar om framtiden. Genomgående lyfte de fram att tekniken är inte det som är utmanande när det gäller att använda digitalisering för snabbare omställning till klimat- och resurseffektiva städer. Snarare är det mänskligt beteende och normer vi behöver förändra. De underströk även  betydelsen av en väl utvecklad digital infrastruktur och väl fungerande samspel mellan offentliga verksamheter, akademi och forskning och näringsliv. De lyfte också betydelsen av att ta utgångpunkt i människors behov och drivkrafter för att kunna utveckla och skala upp digitala lösningar. Darja Isaksson gjorde en bejublad framtidsspaning i form av ett scenario 2030 då sonen Baltazar kommer att vara 20 år. Darja Isakssons spaning finns att läsa i sin helhet här.

Som avslutning ställde moderator Åsa Minoz frågan om vilken svensk stad som kommer att bli först med att bli klimatneutral. Publiken gav en mängd olika svar. Inklusive Uppsala 2050 (ett nedslående scenario) och Almedalen 2030. Intressant att tänka sig ett så omfattande och synligt event som siktar på att vara klimatneutralt 2030.

På torsdagen genomfördes Viable Cities tillsammans med samarbetspartners en expertlunch med en återblick och reflektion kring nyckelfrågorna under Almedalsveckan inom hållbara städer. Se separat artikel som summerar detta event. En viktig slutsats från denna expertlunch  var ett för många, inkliusive Viable Cities, gemensamt önskemål att använda Almedalsveckan som ett living lab för utveckling av hållbara städer.

Under veckan ägde en lång rad event rum med stark relevans för Viable Cities. Bland dem som vi hade möjlighet att delta i eller bevaka fanns exempelvis:

Stort tack till alla som vi fick tillfälle att utbyta med under Almedalsveckan 2018!