Viable Cities Logo

EU-missionen om 100 klimatneutrala städer lanserad

EU har nu sjösatt fem missions för ett nytt och innovativt sätt att arbeta tillsammans och förbättra människors liv i och utanför Europa. De fem uppdragen ska tackla stora samhällsutmaningar som hälsa, klimat och miljö och formulerar ambitiösa och tidsatta mål som ska nås  till 2030. Ett av dem är 100 klimatneutrala och smarta städer – med och för medborgarna som är en viktig del i att leverera Europas gröna giv med sikte på en klimatneutral kontinent 2050. 

 EUs missioner är ett nytt sätt att arbeta inom Horisont Europa och för EU i stort. De ska ge samhällseffekt genom en ny roll för  forskning och innovation, kombinerat med nya former av styrning och samarbete, och genom att engagera medborgarna. Det är en samordnad insats av EU-kommissionen som samlar resurser när det gäller till exempel finansieringsprogram, policyer och regelverk. Dessa missioner ska också mobilisera och aktivera andra aktörer, offentliga och privata, som EU:s medlemsstater, regionala och lokala myndigheter, forskningsinstitut, entreprenörer och investerare för att skapa verkliga och varaktiga samhällseffekter.

De fem missionerna har som mål att hitta lösningar på de viktigaste globala utmaningarna senast 2030. För Viable Cities är en av dem mer intressant: missionen 100 klimatneutrala och smarta städer senast 2030.

De övriga är: Klimatanpassning – 150 europeiska klimattåliga regioner och samhällen; Cancer – att förebygga och bota cancer och så att människor kan leva längre och bättre; friska hav och vatten samt friska marker.

När det gäller missionen 100 klimatneutrala och smarta städer senast 2030 – med och för medborgarna, kommer Horizont Europa att skjuta till cirka 360 miljoner euro under 2021–2022  i den första fasen av genomförandet.

Målet med missionen är att uppnå 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030, och se till att dessa städer fungerar som experiment- och innovationsnav för att alla europeiska städer ska kunna följa efter fram till 2050.

I denna process ska många involveras: lokala myndigheter, medborgare, företag, investerare samt regionala och nationella myndigheter.

I missionen ingår bland annat att:

  • Lansering av en plattform för teknisk, reglerande och ekonomisk support till städer som arbetar med missionen;

  • Europeiska städer ska förbereda, underteckna och genomföra klimatkontrakt, som skapas tillsammans med medborgare och lokala intressenter;

  • Initiera en portfölj av forsknings- och innovationsprojekt samt skapa en global kunskapsbank;

  • Initiera ett nätverk av nationella, lokala och regionala myndigheter för att stödja städernas klimatomställning.

 Viable Cities förre styrelseordförande Allan Larsson var med i den arbetsgrupp som tog fram missionen 100 climate neutral smart cities 2030 – by and for citizens.

I och med det meddelande om EU missions som kommissionen nu antagit har uppdragen klartecken att genomföras, de enskilda planerna har redan godkänts. Det första arbetsprogrammet för Horisont Europa 2021–2022, som offentliggjordes den 16 juni, kommer att uppdateras med en fullständig forsknings- och innovationsagenda i slutet av året.

Mer läsning: