Viable Cities Logo

Så ska medborgarna engageras i klimatomställningen

Pressmeddelande

För att klara den genomgripande klimatomställningen som vi behöver krävs samarbete mellan alla i samhället, på en nivå som aldrig skett förut.
– Engagerade medborgare är en förutsättning för att vi ska lyckas, säger Olga Kordas, Viable Cities programchef.
Medborgarengagemang och lokala klimatkontrakt är temat på Viable Cities Transition Lab Forum 3, den 16-17 september.

Transition Lab Forum är Viable Cities återkommande konferens för kunskapsutbyte, samskapande och lärande som ska bidra till en snabbare klimatomställning. Forum 3 arrangeras tillsammans med Umeå, en av de nio kommunerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030. Umeå kommun arbetar fokuserat med medborgarengagemang.

– Vi har byggt upp en god erfarenhet, dels genom klimatkampanjer där vi har engagerat Umeåbor på olika sätt, dels genom vårt stadsutvecklingsarbete, där klimatfrågorna har kommit att bli starkt sammanflätade med frågor om social hållbarhet i dialogen med människor som bor i olika områden av Umeå, säger Annika Myrén, projektledare för Klimatneutrala Umeå.

Under konferensen kommer deltagare från de nio kommunerna samt medlemmar och experter att inspireras, utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans för att driva arbetet framåt, både för att engagera invånare och för att utforma lokala klimatkontrakt tillsammans med dem.

– Städerna behöver engagera medborgarna full ut i klimatomställningen. De boende i en stad är konsumenter, producenter och ägare av företag, bostäder och fordon. I dessa egenskaper fattar de självständiga beslut, som är avgörande för städernas klimatomställning, säger Allan Larsson, Viable Cities styrelseordförande.

Internationella utblickar från Frankrike och Kanada står på programmet, samt reflektioner kring hur klimat och hållbarhet ska kunna inkluderas i finansiell analys.

Under hösten ska politiker och tjänstemän i de nio kommunerna tillsammans med Viable Cities arbeta fram ett Klimatkontrakt 2030 – ett nationellt klimatkontrakt för kommuner, bland annat behövs ett samlat grepp på finansieringen av klimatomställningen.

–  För att klara målet krävs en omställning på alla nivåer i samhället, medborgarnas engagemang är lika viktigt som en omdaning av den finansiella sektorn. Därför för vi samtidigt dialog med bland andra Kommuninvest och bankvärlden, säger Olga Kordas, Viable Cities programchef.

Målet är att klimatkontraktet ska bli ett användbart verktyg för att uppnå klimatneutrala städer i hela Sverige. Det ska också förbereda svenska kommuner för att ansöka om EU-medel, till exempel inom EU Mission for Climate Neutral Cities, som kommer att göra sina första utlysningar under 2021.

Följ Forum 3 direkt 16 sep 9.00–12.00 och 17 sep 10.00–12.00. vbct.es/boka-forum-3

Om Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030

I satsningen ingår nio svenska städer som vill axla ett större ansvar i klimatomställningen – Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och  Växjö. Den 23 april 2020 undertecknade städernas politiska ledning en avsiktsförklaring*, som innebär att dessa kommuner vill bli föregångare för andra kommuner i Sverige, och i världen, i arbetet för Klimatneutrala städer 2030. Satsningen ska också bidra till en kraftsamling från flera nationella myndigheters och organisationers sida för att stärka kommunernas förmåga att genomföra klimatomställningen. Det ska ske på ett sätt bidrar till ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i linje med de globala hållbarhetsmålen.

*På grund av Covid-19-pandemin undertecknade Järfälla kommun avsiktsförklaringen sommaren 2020.

Om det strategiska innovationsprogrammet VIable Cities

Viable Cities är ett program inriktat på innovation för smarta och hållbara städer. Syftet är att snabba på omställningen till klimatneutrala och inkluderande städer till 2030 med digitalisering och medborgarengagemang som möjliggörare. Programmet samlar över 80 aktörer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet, och finansierar 62 forsknings- och innovationsprojekt. Det är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på regeringens uppdrag. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities samordnas av KTH.