Viable Cities Logo

Vinnova och Viable Cities i designfas för systemdemonstratorer

För att nå missionen klimatneutrala städer till 2030 krävs en genomgripande omställning  av hela samhällsystemet. Vi behöver arbeta på helt nya sätt och hitta lösningar som innefattar alla dimensioner som påverkar våra liv: de policyer och regelverk som styr, näringslivets affärsmodeller, alla medborgares beteende och samhällets infrastruktur. 

Nu utvecklar Vinnova, Viable Cities och flera städer ett nytt verktyg för att åstadkomma detta – systemdemonstratorer.

Vinnova och Viable Cities har tillsammans inlett en designfas för att utforska hur  systemdemonstratorer kan bli ett kraftfullt verktyg som konkret kan omfamna alla dessa dimensioner samtidigt och på det viset snabba på omställningen till hållbara och klimatneutrala städer. Designfasen ska bland annat identifiera vilka aktörer som behöver mobiliseras för att en systemdemonstrator ska kunna genomföras och vilka hinder som finns, till exempel i policyer och regelverk. Systemdemonstratorerna ska även inbegripa fungerande ekosystem, social rättvisa, hälsa, trygghet och sysselsättning.

– Ambitionen är att systemdemontratorer ska möjliggöra den omfattande transformation av system och samhällen som krävs, och att den sedan ska kunna användas av många, med utgångspunkt från geografiska eller tematiska områden, säger Olle Dierks, områdesledare för storskaliga satsningar vid Viable Cities programkontor.

Designfasen, som inleddes i mars 2022, innehåller en utlysning som riktas mot de första nio städerna inom Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Satsningen har sedan 2019 drivit innovationsinsatser för att nå missionen Klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

 

Anna Gemzell, utvecklingsstrateg i Umeå kommun.

Umeå kommun har varit med i satsningen Klimatneutrala städer 2030 sedan starten och är en av städerna som nu har möjlighet att ansöka om att delta i designfasen och där tror man att konceptet kan göra skillnad.

– Systemdemonstratorn ger oss möjlighet att fördjupa det klimatomställningsarbete som redan pågår. För att uppnå förändring på djupet behöver vi adressera utmaningarna med systemtänk som utgångspunkt, säger Anna Gemzell, utvecklingsstrateg på Umeå kommun.

– I en smart och hållbar stad hänger allt ihop, exempelvis behöver kommunen tänka i termer av affärsmodeller och nya roller. Vi behöver samverka med byggaktörer för att nå längre tillsammans och vi behöver arbeta med social hållbarhet som en förutsättning för förändrade vanor och beteenden, fortsätter hon.

De nio städernas starka engagemang för att driva innovationssatsningar, att utveckla och signera klimatkontrakt och att sätta upp mål för att nå klimatneutrala städer ger goda förutsättningar att bidra till omställningen och till utvecklingen av systemdemonstratorer som ett verktyg för att nå målet.

– Förhoppningen är att de 14 städer som tillkom hösten 2021, och övriga intresserade städer, ska kunna dra nytta av det som utvecklas och vara med i arbetet med systemdemonstratorer framöver, säger Olle Dierks.

Målet med designfasen är att engagera många olika aktörer och att de tillsammans skapar ett ekosystem som kan åstadkomma omfattande systemförändring. Det kommer att dramatiskt förbättra förutsättningarna för att mobilisera investeringar, engagera civilsamhället i staden och att parallellt, på ett nationellt plan, utveckla stödformer som till exempel digital infrastruktur.

Vinnovas och Viable Cities arbete med systemdemonstratorer är en långsiktig satsning för att på ett nytt sätt snabba på genomförandet av de förändringar som krävs för att hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grader. Designfasen är en förberedelse för att i ett senare skede konkret testa verktyget i verkligheten.

– Det viktiga är att systemdemonstratorerna utvecklas utifrån ett tydligt systemperspektiv med missionen och målet klimatneutrala och hållbara städer i sikte och med koppling till Klimatkontrakt 2030, säger Olle Dierks.

Om systemdemonstratorer

En systemdemonstrator genomförs för att demonstrera omställning av hela samhällssystem i verklig miljö. Följande dimensioner bör finnas med för att säkerställa ett tydligt systemperspektiv:

  • Affärsmodeller, investeringar och upphandling

  • Policy och regelverk

  • Beteende, kultur och värderingar

  • Infrastruktur

  • Teknik, produkter och processer

Konceptet är under utveckling, men ambitionen är att utforma systemdemonstratorer till ett kraftfullt verktyg för att möjliggöra transformation för klimatneutrala städer, där en mängd olika typer av aktörer mobiliseras för att samskapa och lära.

Plan för utvecklingsarbetet

Steg 1: Designfas  – utlysningen öppnade i mars 2022 och designfasen avslutas i februari 2023

Steg 2: Etablera systemdemonstratorer i praktiken – öppnar preliminärt våren 2023