Viable Cities Logo

Ny rapport från Mo-Bo-projektet om arkitektur för hållbar mobilitet

416_TIP_20190329.png

Den 12 juni genomfördes ett slutseminarium inom innovationsprojektet Mo-Bo som finansierats inom Viable Cities. I samband med detta seminarium publicerades rapporten ”Mo-Bo | Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur” och en kort folder ”STYRNING MOT NYA MÅL Bostadskvarter med p-tal 0” som finns att ladda ner nedan.

Under seminariet presenterades resultat och lärdomar ur innovationsprojektet Mo-Bo. Mo-Bo är ett bostadskoncept där mobilitetstjänster löser de boende behov av transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Hur kan delningsekonomi och mobilitetstjänster integreras i bostaden? Hur ser arkitekturen ut? Vilka systemförändringar behövs för att nå dit?

Projektet har letts av Theory Into Practice (TIP) och även involverat KTH, Laterre Invest AB, Upplands Väsby kommun, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Trivector, Urbio och Uppsala kommun. Under presentationen beskrev projektgruppen hela resan med projektet där planprocess, innovationsprojekt och byggprojekt drivits som parallella och samspelande processer.

Felix Melin från Urbio pekade i presentationen på hur de parkeringsgarage under gårdar som är vanliga idag inte ger möjlighet för stora träd och fördröjning av regnvatten vid skyfall. I Mo-Bo däremot ger gårdar utan garage under mer möjligheter till grönska. Samtidigt som byggkostnaderna kan minskas kan större träd och mer grönska gynna boendes hälsa, ge ökad motståndskraft mot klimatförändringar och stärka biologisk mångfald. (Se även artikel på Hållbar stad).

Paulina Soliman från Trivector, ett företag med fokus på hållbara transporter och mobilitet, lyfte fram att det är bara i 5 promille av nybyggnationen som nya mobilitetsprojket testas. Samtidigt utgör nybyggnation endast utgör 2 procent av det totala bostadsbeståndet. Det betyder att det behövs fler pilotprojekt där man vågar släppa kraven på bilparkering och att vi måste våga mer i ALL nyproduktion, menar hon. Alla nybyggnadsprojekt bör rymma nytänkande så att de blir ett skyltfönster för framtidens stad, sa Paulina Soliman och poängterade samtidigt att för att få verklig effekt måste förändring ske även i det befintliga beståndet.

Presentationen följdes av en paneldiskussion med Carl Ståhle, expert inom digital fastighetsutveckling på Sveriges Allmännytta, Åsa Hult som arbetar med hållbar mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet, Jessica Elmgren som är projektledare för hållbart resande på Sundbybergs stad och Fredrik Johansson som är doktorand strategiska hållbarhetsstudier på KTH. Samtalet modererades av Ulrika Gunnarsson Östling, docent i planerings- och beslutsanalys på KTH.

Mer samverkan, målstyrning (vad vill vi nå), mer mod och ett synliggörande av p-platsers kostnad behövs för att lyckas med att planera och bygga för minskad biltrafik sa panelen bland annat.

– Nu ser vi fram emot nästa steg i projektet Mo-Bo där vi vill samverka med fler kommuner och andra aktörer som vill bidra till att förskjuta normen kring hur arkitektur och mobilitet kan samspela för att skapa livsmiljöer med bättre livskvalitet för fler som samtidigt bidrar till omställning till klimatneutrala städer.

Har du frågor om projektet Mo-Bo, kontakta projektledare:
Anna Sundman, Theory into Pratice
anna@theoryintopractice.se

Publikationer

 

rapport_Mo-Bo_juni_2019.png

 

 

Mo-Bo | Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur

Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur. I innovationsprojektet Mo-Bo utvecklar projektparterna ett bostadskoncept med mobilitetstjänster, för att lösa de boendes transporter på ett hållbart sätt. Mobilitetstjänster möjliggör att fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor. I anslutning till bostaden frigörs stora ytor och kostnader som tidigare investerats i privata bilplatser. I dagens “Normal” inom bostadsarkitektur och stadsplanering formas miljön i stor utsträckning av privatbilism. I Mo-Bo utforskar projektparterna “New Normal” – ett boende med delade mobilitetstjänster. Hur ser den miljön ut? Vilka är de rumsliga innovationerna?

STYRNING MOT NYA MÅL Bostadskvarter med p-tal 0

Tillgång till parkering har stor inverkan på val av resa, men parkeringstalen styr även utformningen av vår livsmiljö. Parkeringstal 0 öppnar upp för nya mer attraktiva lösningar på bostadsmarknaden. Ökad grönstruktur, utökat utbud av service och mobilitetstjänster samt yteffektiva bostadslösningar blir möjliga.