Viable Cities Logo

Digitala tomater och klimatsmarta events ska snabba på städers klimatomställning

Foto: Per Engström

 

Foto: Per Engström

Pressmeddelande:

Städer står för majoriteten av klimatutsläppen, och för att möta klimatutmaningen behöver städers omställning gå snabbare. Innovationsprogrammet Viable Cities inriktas på att skapa förutsättningar för klimatneutrala städer 2030, där alla kan leva ett gott liv inom planetens gränser. Innovation inom urban odling med spillvärme från datacenters, och modeller för att göra musik- och idrottsevenemang klimatsmarta är exempel på de tolv projekt som totalt får 28 miljoner i finansiering för att snabba på klimatomställningen med digitalisering och medborgarengagemang som möjliggörare.

– Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora välfärdsutmaning och kräver en samlad europeisk satsning i princip i klass med Marshall-hjälpen efter andra världskriget. Viable Cities gör att Sverige ligger i absoluta framkant för att hitta fungerande lösningar som på sikt kan spridas och skalas upp för att snabba på klimatomställningen i städer. De tolv projekten stärker på ett centralt sätt befintliga insatser och innebär stor potential att visa vägen till att nå ett hållbart fossilfritt välfärdssamhälle, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Bland de tolv nya projekten finns en bredd av problemställningar som konsortier av företag, forskningsaktörer, städer, civilsamhällesaktörer tas sig an tillsammans. Projektet Digitala tomater ska ta fram odlingsväxthus tätt integrerade med data-centers som nyttjar spillvärme, i projektet Publika evenemang som innovationsmotor ska musik- och idrottsevenemang vara motor i att snabba på klimatomställningen, projektet Mo-Bo handlar om mer klimatsmart vardag genom annorlunda rumslig utformning av boendet och mobilitet som tjänst.

– Inom ramen för Viable Cities vill vi skapa en portfölj av projekt för att testa och utvärdera vilka insatser som ger snabba och kraftfulla effekter för att uppnå klimatneutrala städer 2030. I vårt program vill vi tillsammans med våra städer, företag, med flera, hitta effektiva vägar framåt för att hålla oss inom Parisavtalets ramar, säger Viable Cities programchef Olga Kordas, som också är forskare på KTH.

Läs mer om de beviljade projekten:

Mo-Bo – Mobilitet och boende

Projektet vill förändra hur vi bor och reser i vardagen. Med ett helhetsgrepp kring mobilitet och boende ska projektet öka resurseffektivitet genom delningstjänster, digitalisering och nytänkande kring byggnaders form, drift och användning. Smartare investeringar möjliggör en ny arkitektur som frigör ytor, sparar resurser och skapar stora värden. Detta projekt är en fortsättning på ett tidigare projekt med fokus på nybyggnation. I denna nya fas är fokus på befintligt bostadsbestånd för större skalbarhet. Området Rissne i Sundbyberg är testbädd och projektet hanterar hela kedjan från kommunal policy till boendes upplevelser och vardag för att bana väg för en bredare systemförändring.

Kontaktperson: Magnus Björkman, Theory into Practice

Publika evenemang som innovationsmotor

Detta projekt ska ta fram metoder och modeller för hur publika evenemang kan snabba på klimatomställningen i städer. Projektet samlar Sveriges största livemusikfestivaler, svensk idrott och destinationer för gemensam aktion med forskare. Evenemang har sedan urminnes tider samlat människor och väckt folkligt engagemang. För att producera och genomföra evenemang krävs energi, material, vatten, mat, sophantering, områden som liksom publikens och artisters resor och transporter har stor klimatpåverkan. Antalet evenemang ökar, samtidigt ökar intresset för evenemang som förändringskraft för ökad hållbarhet. Viktiga dimensioner är förändrade beteenden och attityder till konsumtion samt medborgarengagemang.

Kontaktperson: Svensk Live, Joppe Pihlgren

Hotmodellering och attacksimulering

För att nå uppsatta klimatmål krävs digitala lösningar, men i takt med digitaliseringen ökar städers sårbarhet för cyberangrepp. För att förhindra cyberangrepp behöver sårbarheter identifieras. Det är mycket svårt och då det kräver förståelse av den stadsövergripande systemarkitekturen och betydande expertis inom cybersäkerhet. Detta projekt ska utveckla en metod för hotmodellering och attacksimulering för smarta byggnader, som spelar en nyckelroll i framtidens vision kring livskraftiga städer.

Kontaktperson: Robert Lagerström, KTH

Stadsobligationer för klimatsmarta städer

Projektet ska utforska hur social och klimatmässig påverkan kan mätas och beräknas i hållbara obligationslösningar och därmed bidra till att mobilisera kapital. Marknaden för hållbara investeringar blir allt större. Syftet är att öppna för investeringar i nya modeller och lösningar som kan snabba på omställningen till ett koldioxidsnåla städer. Idag stödjer få obligationslösningar en helhetssyn på smarta, hållbara städer. Projektet ska skapa ett ramverk för en hållbar stadsobligation.

Kontaktperson: Fedra Vanhuyse, Stockholm Environment Institute

Klimatneutrala Stora Sköndal

Projektet är en demonstrator och innefattar bl a insatser för smarta energisystem, cirkulära resursflöden och medborgarengagemang. Till 2035 ska en socialt hållbar och klimatpositiv stadsdel byggas med 4500 bostäder och tillhörande skolor, förskolor, vård, service och handel. Projektet tar avstamp i den unika rådigheten den idéburna stiftelsen Stora Sköndal har som kravställande markägare.

Kontaktperson: Maria Fredriksson, Stiftelsen Stora Sköndal

Digitala tomater

Projektet handlar om att utveckla modeller för återvinning av spillvärme från datacenter till urban matproduktion och jordtillverkning i täta stadsmiljöer. Målet är att i Göteborg uppföra en första anläggning med odlingsväxthus tätt integrerat med data-centret som drivs av spillvärme och biologiskt avfall till klimatneutral matproduktion i staden.

Kontaktperson: Fredrik Olson, Greenhouse Living

ReCirculate – cirkulära byggmaterial

Byggmaterial orsakar stora klimatutsläpp i våra städer. Projektet inriktas på nya sätt att minska uttaget av nytt material och nyttja material som redan finns i den urbana miljön, bl a genom återanvändning från rivnings- och ombyggnadprojekt.

Kontaktperson: Elsa Fahlén, Göteborgs stad

Ett tak, fem möjligheter – ekosystemtjänster

Projektet ska, med utgångspunkt i Gävle, kartlägga drivkrafter och hinder för fastighetsägare (främst små och medelstora) för att stärka och bevara ekosystemtjänster.

Kontaktperson: Henrik Dahl, Future Position X

Klimatneutral urban logistik

Projektet ska, med utgångspunkt i Göteborg, utforska hur miljöpåverkan från stadslogistik kan minimeras med bred introduktion av autonoma leveransrobotar.

Kontaktperson: Sara Berge, HUGO Delivery

Hållbarhet blir standard

Projektet syftar till att fånga upp innovativa lösningar från pilotprojekt i flera kommuner. Detta för att påskynda klimatneutral stadsutveckling genom att nya lösningar med stor potential snabbare kan bli standard i nya och befintliga områden.

Kontaktperson: Lisa Enarsson, Stockholms stad

Digitaliserade odlingssystem

Projektet utvecklar modeller för gemensam digital infrastruktur för resursflöden som kopplar samman urban odling, fastighet och fjärrvärmenät. Detta som grund för småskalig urban matproduktion som är klimatsmart, effektiv och lönsam i industriområden.

Kontaktperson: Irena Lundberg, Invest Stockholm Business Region

Mobilitet som tjänst inkluderad i boendet

Projektet ska utveckla klimatsmarta mobilitetslösningar som inkluderas i boendet i den nya stadsdelen Vårvik i Trollhättan där 1800 nya bostäder byggs till 2030.

Kontaktperson: Jörgen Einarsson, Trollhättans stad

Om Viable Cities

Viable Cities är ett program inriktat på innovation för smarta och hållbara städer. Det är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sverige att ta en ledande roll i att bidra till transformativa systemförändringar för att lösa globala samhällsutmaningar. Viable Cities samordnas av KTH.

.

För mer information, kontakta:

Programchef Olga Kordas på 070-213 23 26 olga.kordas@viablecities.se
Enhetschef Susanne Karlsson 016-544 23 75 susanne.karlsson@energimyndigheten.se
Programansvarig Emina Pasic på eller 016-544 21 89 emina.pasic@energimyndigheten.se
Kommunikationsstrateg Åsa Minoz på 072 – 210 88 26  asa.minoz@viablecities.se.