Viable Cities Logo

Europas första klimatkontrakt signerade i Sverige i dag

Sverige tar täten i städernas klimatomställning

I dag, den 11 december 2020, är en stor dag för klimatomställningen i städer. De första klimatkontrakten i Europa har nu signerats av den politiska ledningen i nio svenska städer samt av generaldirektörerna från fyra myndigheter och Viable Cities.

– Svenska städer tar nu ledningen i Europa och visar med Klimatkontrakt 2030 vägen för den omställning som alla städer måste göra. Klimatkontrakt 2030 är början på ett långsiktigt samarbete mellan nio kommuner, svenska myndigheter och – snart också – EU, säger Allan Larsson, styrelseordförande Viable Cities.

Se eventet i efterhand nedan eller här

Städerna har en avgörande roll för klimatomställningen och för att engagera medborgarna, näringslivet, akademi och civilsamhället. Städer utgör bara 3 procent av jordens landmassa, men står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Därtill kommer att städerna växer snabbt. Omkring 2050 kommer 85 procent av befolkningen i EU att bo i städer.

Genom Klimatkontrakt 2030, som signerades under European Viable Cities Day, åtar sig städerna att snabba på omställningen till klimatneutralitet och ökad hållbarhet. Viable Cities och myndigheterna – Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket – åtar sig att stötta och underlätta städernas arbete.

– Energi är en grundbult i varje hållbart samhällsbygge. Energimyndighetens arbete med innovativa energi- och klimatlösningar för städernas omställning är avgörande i arbetet med att nå ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle.  Jag ser fram emot en utvecklad samverkan med övriga myndigheter och ambitiösa kommuner, säger Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten.

I kontraktet åtar sig Viable Cities att fortsätta att driva klimatomställningen framåt tillsammans med myndigheterna, de nio städerna och andra parter från till exempel näringsliv, akademi och civilsamhälle. För att nå målet klimatneutrala städer måste alla delar i samhället involveras.

– Det finns flera områden där Uppsala som samhälle behöver sänka våra klimatutsläpp men som vi inte har rådighet över i kommunen. Uppsala behöver samarbeten som dessa för att nå våra klimatmål. Vi har en ambitiös klimatpolitik, men vi kan inte göra allt själva, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer och ger goda möjligheter till utvecklat europeiskt samarbete. Ambitionen är att Sverige som föregångare ska inspirera ett europeiskt Climate City Contract som kan bidra till snabbare omställning.

– De nio städerna som idag har undertecknat Climate City Contract är en inspirationskälla för alla europeiska städer som vill bli klimatneutrala. Under 2021–2027 kommer EU:s forsknings- och innovationsprogram “Horizon Europe” att hjälpa EU-städer i deras klimatomställning och vi hoppas på många fler europeiska klimatkontrakt, säger Christian Danielsson, chef vid EU-kommissionen I Sverige.

De nio städerna – Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö – testar nya lösningar och lär av dem så att andra städer enklare och snabbare ska kunna ställa om.

– Klimatkontrakt 2030 innebär att vi kraftsamlar för att “fixa klimatet” och samtidigt styra mot hållbara städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

– Konkret handlar det om att alla i staden ska ha en vardag där både vi och planeten mår bra. Exempelvis ska klimatomställningen bidra till mer grönska, bättre luft, bättre mental och fysisk hälsa och tryggare städer där barn och vuxna kan leva, leka och trivas.

Under nästa år räknar Viable Cities med att satsningen Klimatneutrala städer 2030 växer med ytterligare 10 svenska städer.

Nedan finner du citat från fler parter samt en FAQ om Klimatkontrakt 2030.
Kontrakten i sin helhet finns på
viablecities.se/klimatkontrakt-2030

Citat från signerande parter

Enköpings kommun

 – Enköping representerar Sveriges alla mindre kommuner och vi ska gå före och visa att omställningen är prioriterad när vi bygger och utvecklar en växande kommun. Vi ska involvera våra ungdomar, ta fram en klimatinvesteringsplan och utveckla digitala verktyg för att ta större kliv i den gröna omställningen kommande år, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande, Enköpings kommun.

Göteborgs Stad

– Avsikterna i Klimatkontrakt 2030 ligger helt i linje med Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram, med fokus på genomförande, finansieringsstrategier, styrning och ledning. Under 2021 planerar vi att inrätta en funktion för klimatomställning, för att särskilt fokusera på att ta fram klimatinvesteringsplaner och för att ytterligare engagera medborgarna i klimatomställningen, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad.

Lunds kommun

– Klimatkontraktet visar att Lunds kommun vill fortsätta gå före i klimatfrågan genom innovation och ökat samarbete med fler aktörer i vårt samhälle. Denna utmaning kräver nya arbetssätt och Lund vill utgöra en testbädd för framtidens klimatlösningar, säger kommunstyrelsens ordförande, Philip Sandberg (L), i Lund.

Malmö stad

– Världen över går städer i bräschen för den gröna omställningen. Genom Klimatkontraktet krokar vi arm med staten för att växla upp flera decenniers framgångsrika arbete lokalt på miljö och klimatområdet, samtidigt som vi sätter fokus på att skapa ett inkluderande och jämlikt Malmö. Genom att ta vara på den lokala kraften och städernas vilja och möjlighet att driva förändring, kan vi långsiktigt nå målen i Parisavtalet och EU:s Green Deal, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö. 

Stockholms stad

– För att nå vårt mål om ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 behövs nya samarbeten och innovationer. Stockholm ska vara en testbädd för klimatsmarta lösningar som kan skalas upp och bli en del av stockholmarnas vardag. Genom klimatkontraktet åtar vi oss bland annat att utveckla digitala stöd för klimatomställningen. Kontraktet blir en viktig del i genomförandet av Stockholms nya klimathandlingsplan”, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Uppsala kommun

– Det finns flera områden där Uppsala som samhälle behöver sänka våra klimatutsläpp men som vi inte har rådighet över i kommunen. Uppsala behöver samarbeten som dessa för att nå våra klimatmål. Vi har en ambitiös klimatpolitik, men vi kan inte göra allt själva, säger Erik Pelling (S) kommunstyrelsens ordförande.

Växjö kommun

– Växjö kommun har varit, är och ska fortsatt vara, en viktig föregångare och aktör i det globala klimatarbetet. Genom att nu som en av de första nio städerna i Sverige skriva under ett klimatkontrakt så tar vi det ledarskapet, både nationellt och inom EU, och pekar ut viktiga strategiska områden för en snabbare omställning för ett attraktivt, klimatneutralt Växjö 2030, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun

– Jag ser detta klimatkontrakt som en utgångspunkt och grund för den dialog och den samverkan med näringsliv, civilsamhälle, akademi och invånare i Växjö som nu måste till för att vi ska bli framgångsrika i vårt arbete, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun.

Energimyndigheten

– Energi är en grundbult i varje hållbart samhällsbygge. Energimyndighetens arbete med innovativa energi- och klimatlösningar för städernas omställning är avgörande i arbetet med att nå ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle.  Jag ser fram emot en utvecklad samverkan med övriga myndigheter och ambitiösa kommuner, säger Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten.

Vinnova

– För att driva på omställningen till klimatneutrala städer 2030 behöver vi mobilisera mot gemensamma mål. Som innovationsmyndighet finansierar Vinnova långsiktiga satsningar i området, och verkar för att koppla ihop regulatorisk försöksverksamhet med innovationsarbete och investeringar i infrastruktur. Vi ser att Klimatkontrakten bidrar till en nivå av samverkan som kan göra stor skillnad, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.

Formas

– Formas bidrar till grön omställning för städer och regioner genom våra nationella program för klimat och hållbart samhällsbyggande. När vi samordnar oss med andra myndigheter genom Klimatkontraktet ökar vi takten, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Tillväxtverket

– Vi behöver alla bidra till att ställa om till hållbara städer och samhällen. Innovationer, digitala lösningar spelar stor roll för att våra städer ska vara attraktiva. Att några kommuner nu kan gå före, kommer att vara till nytta för alla Sveriges kommuner på sikt. Alla landets städer och samhällen möter liknande utmaningar och med ny kunskap och nya arbetssätt, kan vi snabba på utvecklingen mot hållbarare städer i hela landet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Viable Cities

– Det är kommunerna som har en avgörande roll för att genomföra klimatomställningen och att engagera medborgarna, näringslivet, akademi och civilsamhället. Städer utgör bara 3 procent av jordens landmassa, men står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Därtill kommer att städerna växer snabbt. Omkring 2050 kommer 85 procent av befolkningen i EU att bo i städer. Det är i städerna som klimatomställningen måste ske – och i den måste medborgarna ta en mycket aktiv roll, säger Allan Larsson, styrelseordförande Viable Cities.

– Klimatkontrakt 2030 innebär att vi kraftsamlar för att “fixa klimatet” och samtidigt styra mot hållbara städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities. Konkret handlar det om att alla i staden ska ha en vardag där både vi och planeten mår bra. Exempelvis ska klimatomställningen bidra till mer grönska, bättre luft, bättre mental och fysisk hälsa och tryggare städer där barn och vuxna kan leva, leka och trivas.

EU-kommissionen i Sverige

– De nio städerna som idag har undertecknat Climate City Contract är en inspirationskälla för alla europeiska städer som vill bli klimatneutrala. Under 2021–2027 kommer EU:s forsknings- och innovationsprogram ”Horizon Europe” att hjälpa EU-städer i deras klimatomställning och vi hoppas på många fler europeiska klimatkontrakt, säger Christian Danielsson, chef vid EU-kommissionen I Sverige.

FAQ Klimatkontrakt 2030

Vad är Klimatkontrakt 2030?

Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling från svenska städer och den nationella nivån för att snabba på utvecklingen för att nå klimatneutrala städer.

Klimatkontrakt 2030 är ett ömsesidigt avtal mellan nio svenska städer, fyra myndigheter samt Viable Cities där alla parter åtar sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen. Det kommer att uppdateras årligen.

Vilka städer signerar kontraktet den 11 december?

Enköping, Järfälla, Göteborg, Stockholm, Malmö, Lund, Umeå, Uppsala och Växjö.

Vem signerar kontraktet från städerna?

Den högsta politiska ledningen från kommunerna.

 • Ingvar Smedlund, kommunstyrelseordförande, Enköpings kommun

 • Axel Josefson, kommunstyrelseordförande, Göteborgs Stad

 • Emma Feldman, kommunstyrelseordförande, Järfälla kommun

 • Philip Sandberg, kommunstyrelseordförande, Lunds kommun

 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande, Malmö stad

 • Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholms stad

 • Hans Lindberg, kommunstyrelseordförande, Umeå kommun

 • Erik Pelling, kommunstyrelseordförande, Uppsala kommun

 • Anna Tenje, kommunstyrelseordförande, Växjö kommun

Vem signerar kontraktet från statlig nivå?

 • Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten

 • Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova

 • Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas

 • Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket

Vem signerar kontraktet från Viable Cities?

 • Olga Kordas, programchef, Viable Cities

Varför behövs ett Klimatkontrakt?

Klimatomställningen sätter det demokratiska systemet på prov. För att klara den genomgripande omställning som vi behöver på kort tid krävs samarbete mellan medborgare, politiker, företag och tjänstemän, på en nivå som aldrig skett förut. Nationell, regional och lokal nivå måste arbeta åt samma håll och tillsammans stötta arbetet för att nå klimatneutrala städer. Kontraktet konkretiserar parternas åtaganden och tydliggör vägen framåt som ska utvecklas steg för steg.

Det svenska Klimatkontrakt 2030 är det första i Europa och ambitionen är att det ska inspirera EU:s kommande satsningar på klimatneutrala städer och ett europeiskt Climate City Contract.

Vilket åtagande gör städerna genom att signera kontraktet?

De nio kontrakten är lokalt anpassade utifrån städernas olika förutsättningar.

Städerna åtar sig bland annat att arbeta för att minska klimatutsläppen, att öka innovationsförmågan samt att involvera medborgarna i klimatomställningsarbetet. Kontraktet är ett långsiktigt dokument som säkerställer samarbetet mellan städerna och den statliga nivån och kommer att utvecklas över tid.

Vilket åtagande gör den nationella nivån genom att signera kontraktet?

De signerande myndigheterna åtar sig bland annat:

 • att se över lagar och regler för att underlätta för kommuner att gå före i klimatomställningen;

 • att skapa en nationell plattform som underlättar för kommuner att finansiera insatser och investera i klimatomställning;

 • att stötta de kommuner som ansöker om stöd i EU:s kommande utlysning om klimatneutrala städer 2030.

Vilket åtagande gör Viable Cities i kontraktet?

Programmet kommer att stötta städernas klimatomställning på flera sätt, till exempel genom: processtöd för förändring av regelverk och policy, att underlätta långsiktigt och systematiskt innovationsarbete, att samordna finansieringsmöjligheter samt att stödja eventuella ansökningar till EU-utlysningar.

Hur kommer kontraktet följas upp?

Kontraktet kommer att följas upp varje år, både på lokal och nationell nivå.

Vad ska kontraktet ska leda till?

Det är bara tillsammans som vi kan nå missionen om klimatneutrala städer 2030. Genom kontraktet konkretiseras städernas och den nationella nivåns insatser och säkerställer att klimatomställningen accelererar.

Vad innebär EU:s kommande utlysning för klimatneutrala städer 2030?

Det ger möjlighet till europeisk samordning för klimatomställningen i städer, och till finansiellt stöd. Utlysningen kommer göras någon gång under 2021–2022. Det är en möjlighet till samarbete med europeiska städer som går före på vägen mot en klimatneutral kontinent som är målet i EU:s gröna giv.

Vad är kopplingen mellan Klimatkontrakt 2030 och EU:s utlysning om klimatneutrala städer 2030?

Genom det svenska Klimatkontrakt 2030 har de nio städerna mycket goda förutsättningar för att söka finansiellt stöd från EU och för att kunna bidra till andra städers klimatomställning internationellt.

Hur påverkar Corona-pandemin arbetet för klimatneutrala städer 2030 och Klimatkontrakt 2030?

Klimatförändringarna är en pågående utmaning som inte tar paus. Det är glädjande att städerna fortsätter sitt klimatomställningsarbete trots den ansträngda situationen. Pandemin och dess följder visar att samhället kan ställa om snabbt när det krävs. Vi arbetar för att återhämtningen efter pandemin ska bli en klimatsmart omstart. Vi fortsätter vårt uppdrag med oförminskad styrka, vi har bara en planet.