Viable Cities Logo

Svenska städer och myndigheter inspirerar klimatomställningen i Europa

European Viable Cities Day 8 dec, 2021

Världens länder har svårt att enas kring åtgärder för att minska klimatpåverkan. I dag 8 december, på European Viable Cities Day, visade 23 svenska städer att de tillsammans går före och arbetar konkret för att nå målet: klimatneutrala och hållbara städer till 2030.

– Naturligtvis är vägval på nationell nivå oerhört viktiga, men städerna har stora möjligheter att driva på klimatomställningen i praktiken – särskilt när vi nu jobbar tillsammans som vi gör här.

Olga Kordas, programchef Viable Cities

Klimatomställningen måste gå mycket snabbare för att nå FN:s mål enligt Paris-avtalet från 2015: att hålla ökningen av medeltemperaturen på jorden under 1,5 grader. För att kunna genomföra de genomgripande förändringar som krävs, behöver vi utforska nya sätt att arbeta, på alla nivåer i samhället.

Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 startade 2019 med nio svenska städer. Uppsala kommun har varit med från början, och ser vinsterna med att ställa om.

– Klimatomställningen kommer att skapa många nya gröna jobb. För att de jobben ska hamna i Sverige och Uppsala måste vi vara i framkant. Därför ska vi fortsätta ta ledartröjan i klimatomställningen, säger Erik Pelling (S) kommunstyrelsens ordförande.

Många initiativ pågår över hela jorden för att hantera klimatkrisen. Satsningen Klimatneutrala städer 2030 bidrar till omställningen genom att många arbetar tillsammans och lär av varandra, och testar nya vägar. Ett exempel på detta är verktyget Klimatkontrakt 2030, som parterna i satsningen utvecklar tillsammans.

– Vår test- och demonstrationsplats för hållbar mobilitet och logistik är början på den gemensamma resan mot ett klimatneutralt samhälle. Genom Klimatkontrakt 2030 går vi in i ett spännande samarbete med likasinnade där vi kan dra nytta av varandras erfarenheter, kunskaper, och innovationer, säger Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad som är med i satsningen sedan i oktober i år.

European Viable Cities Day den 8 december  – som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities – är en brygga mellan allt det arbete som pågår i Sverige och EU:s arbete för en klimatneutral kontinent. Representanter från Europa, från svenska myndigheter och från satsningen Klimatneutrala städer 2030 delade erfarenheter och inspirerade varandra.

– European Viable Cities Day är ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte mellan Sverige och EU, för att nå klimatneutrala städer till 2030 måste vi arbeta tillsammans, på nya sätt och över alla gränser, säger Anders Wijkman, vice ordförande Viable Cities.

– Det är kort tid kvar till år 2030. Vi behöver samordna olika aktörers åtgärder för att kunna vara så effektiva som möjligt i klimatomställningen. Genom klimatkontrakten skapas en viktig arena att dela kunskaper mellan varandra, säger Lena Erixon generaldirektör Trafikverket, som är den senaste myndigheten att ansluta till arbetet.

Under European Viable Cities Day manifesterades det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 i en ceremoni med den politiska ledningen i 23 svenska kommuner, generaldirektörer från fem myndigheter samt Viable Cities ledning.

– Vi har bråttom för att nå målet om att hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grader. Det känns hoppfullt att vi idag tillsammans skrivit på ett ännu ambitiösare Klimatkontrakt än i fjol, och att vi är många fler som arbetar tillsammans, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Viable Cities.


läs mer om klimatkontrakt 2030

Citat från de signerande parterna

Gävle kommun

– Arbetet med att bli en hållbar kommun är ett av våra viktigaste uppdrag och innebär att vi behöver skapa ännu bättre förutsättningar för näringsliv och kommuninvånare att göra smarta, hållbara val. Inom ramen för Viable Cities kan vi, i utbyte med andra kommuner, utveckla arbetet för att nå vårt mål att vara en klimatneutral kommun 2030, säger Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun.

Umeå kommun

– Vi har högt ställda klimatmål här i Umeå men för att klara dem måste vi öka omställningstakten. Med klimatkontraktet får vi en samverkansform med de statliga myndigheterna, som är helt avgörande för att omställningen ska bli möjlig på lokal nivå, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå. – Klimatkontraktet är en viktig länk mellan den samverkan vi utvecklar lokalt och den samverkan vi nu bygger vidare på med myndigheter och andra kommuner. Allt detta måste hänga ihop om vi ska klara av att vända utsläppskurvorna neråt, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå.

Mariestads kommun

– Mariestad är den lilla staden som med innovativa lösningar vågar göra skillnad i den gröna omställningen. Vår test- och demonstrationsplats för hållbar mobilitet och logistik är början på den gemensamma resan mot ett klimatneutralt samhälle. Genom Klimatkontrakt 2030 går vi in i ett spännande samarbete med likasinnade där vi kan dra nytta av varandras erfarenheter, kunskaper, och innovationer, säger Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.

Göteborgs Stad

– För att öka takten i klimatomställningen krävs systemförändringar och samarbete. I Göteborgs stad har vi lagt om hela vårt sätt att jobba med miljö- och klimatfrågorna och vi samverkar med näringslivet kring initiativ som tar ett större helhetsperspektiv på bland annat fossilfria person- och godstransporter. Städerna har en avgörande roll för klimatomställningen och för att engagera medborgarna, näringslivet, akademi och civilsamhället. Där vill vi agera föregångare, säger Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad.

Nacka kommun

– I utvecklingen av Centrala Nacka – med konceptet Naturbant i grunden – har vi en arena som möjliggör samverkan mellan byggaktörer, näringsliv och kommunen för att öka på klimatomställningen. Här kan vi testa och förverkliga våra klimatambitioner och vi märker ett stort intresse bland aktörerna att vara med på denna spännande och viktiga resa mot en mer klimatneutral stad, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, Nacka kommun.

Örebro kommun

– Med vårt centrala och strategiska geografiska läge är Örebro en av Sveriges snabbast växande städer, med både utmaningar och möjligheter för att nå de långsiktiga klimatmål som finns på lokal och global nivå. Klimatkontrakt 2030 visar att Örebro vill fortsätta vara en föregångare i klimatomställningen, genom ökat samarbete, kunskap och innovation, säger John Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun.

Östersunds kommun

– För Östersund är en av de stora utmaningarna för att nå en fossilfri kommun 2030 att jobba med transporterna. Viable Cities och Klimatkontraktet har redan givit oss inspiration och idéer att utveckla vårt klimatarbete, säger Bosse Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Östersund.

Linköpings kommun

– Vi i Linköpings kommun har en hög ambition när det gäller klimatomställningen. Satsningen Klimatneutrala städer 2030 är ett viktigt initiativ där vi som kommun åtar oss att tillsammans med våra lokala samarbetspartners fortsätta investera och arbeta för ett mer klimatsmart Linköping, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M)

Enköping kommun

– Enköping tar ledartröjan för Sveriges alla mindre kommuner och vi ska gå före och visa att omställningen är prioriterad när vi bygger och utvecklar en växande kommun. Klimatkontraktet ger oss en färdplan för vår gröna omställning. Vi kommer fortsätta att involvera våra ungdomar på Westerlundska gymnasiet, jobba vidare med att skapa en hållbar stadsdel i Myranområdet och utveckla våra dialoger med invånare, företag och civilsamhället, säger Peter Book, kommunstyrelsens ordförande, Enköpings kommun.

Eskilstuna kommun

– Det är en effektiv metod med att skriva kontrakt. Det gör dig engagerad, sätter dig i ett tydligt uppdrag om vad du ska göra och ger dig stöd under kampen för att nå målen. Tre i ett, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun.

Växjö kommun

– Genom att signera klimatkontraktet tar Växjö kommun sitt ansvar för en snabb omställning till klimatneutralitet 2030 och står upp för det, såväl nationellt som i Europa, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun.

Skellefteå kommun

– Att bygga hållbara städer och samhällen är ingenting vi kan välja bort, inte minst utifrån den unika tillväxtfas vi genomgår i Skellefteå just nu. Vi ser det snarare som en självklarhet för oss som kommun och plats för att vara av intresse för fler företagsetableringar och för att bli fler invånare. Genom att skriva under klimatavtalet vill vi stärka och utveckla det arbete som redan pågår för att samordna projekt och verka för en hållbar samhällsutveckling, säger Lorents Burman (S) kommunstyrelsens ordförande, Skellefteå kommun.

Helsingborgs stad

– Med Klimatkontrakt 2030 säkrar Helsingborg ett långsiktigt engagemang i stadens omställningsarbete mot klimatneutralitet. Vi behöver samarbeta tillsammans med andra städer, myndigheter, näringsliv och framför allt helsingborgarna för att möta klimatutmaningen på ett effektivt sätt. Genom att gemensamt peka ut ansvarsområden och strategier för klimatneutralitet kan klimatkontraktet bli en plattform för förhandling och initiativ på lokal och nationell nivå, så att vi kommer snabbare framåt och når längre, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Karlstad kommun

– Klimatkontrakt 2030 är ett viktigt verktyg, det skapar gemensam kraft åt de satsningar vi vill och behöver göra för att nå våra klimat- och miljömål i Karlstads kommun, Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande, Karlstads kommun.

– Att lära av andra och samarbeta är viktiga mekanismer i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Karlstad är väldigt stolta över att vara en del av Klimatkontrakt 2030 och vi har stora förväntningar på vårt deltagande, Monika Bubholz, kommunalråd, Karlstads kommun.

Uppsala kommun

– Klimatomställningen kommer att skapa många nya gröna jobb. För att de jobben ska hamna i Sverige och Uppsala måste vi vara i framkant. Därför ska vi fortsätta ta ledartröjan i klimatomställningen, säger Erik Pelling (S) kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun..

Malmö stad

– I Malmö har vi höga miljö- och klimatambitioner, samt en lång erfarenhet av att jobba med frågorna tillsammans med näringslivet, civilsamhället och Malmöborna. Klimatkontrakt 2030bidrar till att påskynda klimatomställningen genom att också koppla på den nationella nivån till detta arbete, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Borås Stad

– Klimatkontraktet kommer vara ett viktigt verktyg för djupare och bredare politisk förankring av Borås Stads klimatarbete, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande, Borås Stad.

Trafikverket

– Det är kort tid kvar till år 2030. Vi behöver samordna olika aktörers åtgärder för att kunna vara så effektiva som möjligt i klimatomställningen. Genom Klimatkontrakten skapas en viktig arena att dela kunskaper mellan varandra. Trafikverkets forskning och innovation samt administration av stadsmiljöavtal är några exempel på hur vi arbetar med utveckling som bidrar till ett hållbart och effektivt transportsystem, säger Lena Erixon generaldirektör Trafikverket.

Energimyndigheten

– Klimatkontrakt 2030 mellan städerna, oss nationella myndigheter och andra aktörer gör att Sverige har tagit på sig ledartröjan i arbetet att nå klimatneutralitet. Styrkan ligger i att vi nu krokat arm och samspelar på flera nivåer i samhället vilket leder till en snabbare klimatomställning, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Vinnova

– Städer och samhällen är centrala för att vi ska klara den nödvändiga klimatomställningen. När 23 svenska städer kraftsamlar mot målet att bli klimatneutrala till 2030 tillsammans med Viable Cities och fem myndigheter får vi en internationell lyskraft som inspirerar, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.

Formas

– Vi vet att klimatomställningen måste ske här och nu. Klimatkontrakt 2030 har stor potential att utgöra ett verktyg i omställningen. Formas bidrar till hållbar omställning för städer och regioner genom forskning och innovation, bland annat genom våra nationella forskningsprogram för klimat och hållbart samhällsbyggande. Det är nödvändigt att samordna det vi gör med flera aktörer både på nationell och lokal nivå, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Tillväxtverket

– Vi är stolta över att vara med i arbetet med Klimatkontrakten och lyfta innovationen i dessa städer. Omställningen till klimatneutralitet är en stor fråga som behöver göras för kommuner, för regioner och för landet som helhet. Arbetet bland dessa föregångsstäder kan komma till nytta i hela Sverige, Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket.

Klimatneutrala städer 2030 2.0

Borås, Borlänge, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Järfälla, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro and Östersund

Programme 8 December 2021

13.00 Welcome Annika Wäppling Korzinek, Deputy Head of the European Commission’s representation in Sweden, and Cecilia Schelin Seidegård and Anders Wijkman, chair and deputy chair, Viable Cities

13.10 The EU mission 100 climate neutral cities by 2030 – by and for citizens Matthew Baldwin, deputy general director, European Directorate-General for Mobility and Transport

13.25 Celebration of Viable Cities Champions

13.30 International perspectives on accelerating climate transition in cities Julio Lumbreras, CitiES 2030, and former member of the EU Mission Board for Climate Neutral Cities, and Thomas Osdoba, Net Zero Cities

13.45 Klimatkontrakt 2030 (Climate City Contract 2030) – Ceremony of signing Introduction by Olga Kordas, Programme Director Viable Cities.

The Mayors of the 23 cities:

 • Ulf Olsson, Mayor of Borås
 • Jan Bohman, Mayor of Borlänge
 • Peter Book, Mayor of Enköping
 • Jimmy Jansson, Mayor of Eskilstuna
 • Åsa Wiklund-Lång, Mayor of Gävle
 • Axel Josefson, Mayor of Göteborg
 • Peter Danielsson, Mayor of Helsingborg
 • Emma Feldman, Mayor of Järfälla
 • Johan Persson, Mayor of Kalmar
 • Per-Samuel Nisser, Mayor of Karlstad
 • Peter Johansson, Mayor of Kristianstad
 • Niklas Borg, Mayor of Linköping
 • Philip Sandberg, Mayor of Lund
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, Mayor of Malmö
 • Johan Abrahamsson, Mayor of Mariestad
 • Mats Gerdau, Mayor of Nacka
 • Lorents Burman, Mayor of Skellefteå
 • Anna König Jerlmyr, Mayor of Stockholm
 • Hans Lindberg, Mayor of Umeå
 • Erik Pelling, Mayor of Uppsala
 • Anna Tenje, Mayor of Växjö
 • John Johansson, Mayor of Örebro
 • Bosse Svensson, Mayor of Östersund
 • The Director Generals:
 • Robert Andrén, the Swedish Energy Agency
 • Darja Isaksson, Vinnova
 • Ingrid Petersson, Formas
 • Gunilla Nordlöf, the Swedish Agency for Economic and Regional Growth
 • Lena Erixon, the Swedish Transport Administration (TBC)

13.55 The way ahead – The Swedish cities The Mayors about their plans ahead

14.40 The way ahead – The national perspective Robert Andrén, Director General, the Swedish Energy Agency, Ingrid Petersson, Director General, Formas and Gunilla Nordlöf, Director General, the Swedish Agency for Economic and Regional Growth; Maria Johansson, Vinnova, and Susanne Skovgaard, the Swedish Transport Administration

14.55 Final words Cecilia Schelin Seidegård, Chair Viable Cities, and Christian Danielsson, Head of the European Commission’s representation in Sweden