Viable Cities Logo

Radikal implementering tema på European Viable Cities Day

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. Lokala företag mobiliserar tillsammans med kommuner, nya sätt att styra och leda omställningen tas fram, nya lösningar som drastiskt minskar utsläppen sprids och klimatidéer från medborgare blir verklighet. På European Viable Cities Day, den 8 december, firas framgångar hittills och kommande insatser för klimatet vässas.

2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson

Från Skellefteå i norr till Malmö i söder, från storstad som Stockholm till landsbygdskommun som Mariestad, kraftsamlar många aktörer för klimatomställning. Inom Viable Cities arbetar 23 städer, som representerar 40 procent av Sveriges befolkning, och sex myndigheter för att gå före i klimatomställningen och bana väg för många andra att följa efter. Klimatkontrakt 2030 är ett verktyg för att tillsammans kontinuerligt och långsiktigt höja ambitionerna, och den 8 december signeras 2023 års klimatkontrakt av städerna och myndigheternas högsta ledning.

– För ett år sedan skrev Borås Stad under Klimatkontrakt 2030 för första gången. Under året har vi utvecklat värdefulla samarbeten, till exempel med fastighets- och byggsektorn. Med våra samarbetsparter i satsningen Klimatneutrala Borås 2030 har vi genomfört flera dialoger med både invånare och näringslivet. Vi har arbetat fram ett grönt ekonomiskt ramverk som möjliggör att Borås Stad kan finansiera hållbara investeringar.

– Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad.

Städerna “glor och snor”

Städernas insatser sker inom alla områden och involverar allt fler organisationer. Och de kopieras. Städerna inom Viable Cities “glor och snor” av varandra, för att öka takten på den lokala omställningsresan. Alla i samhället behöver arbeta på nya sätt för att lyckas. Olika modeller för det utvecklas i snabb takt, exempelvis i form av lokala klimatavtal. I år mobiliserar nära 400 företag tillsammans med kommuner i Umeå, Malmö, Karlstad, Gävle, Helsingborg, Kristianstad, Linköping, Eskilstuna, Borlänge och Uppsala. 

Nya lösningar som drastiskt minskar utsläppen sprids: till exempel 50 procent lägre elförbrukning i Örebros kommunägda bostadsbolag ÖBo, digitalt stöd för att fler ska arbetspendla klimatsmart i Borlänge, och mer trä som byggmaterial i till exempel Skellefteå och Växjö.

Många av insatserna ger samtidigt andra vinster, utöver minskad klimatpåverkan, till exempel renare luft, grönare miljöer, lägre kostnader och ökad konkurrenskraft.  

– I Växjö har vi goda erfarenheter av att klimatomställningen ger positiva effekter på samhället i stort. Omställningen till ett biobaserat energisystem gynnade lokala skogsägare och bidrog till minskad sårbarhet och ökad ekonomisk tillväxt. Jag är övertygad om att den omställning vi behöver göra inom transportsektorn också kommer föra med sig positiva effekter i form av ökad attraktivitet, färre olyckor och bättre folkhälsa.

– Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Från Sverige ut i världen

European Viable Cities Day – som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities – är en brygga mellan allt arbete som pågår i Sverige och inom EU för missionen kring klimatneutrala och hållbara städer. I Europa siktar över hundra städer, varav flera svenska, mot klimatneutralitet till 2030, som en del i EU:s gröna giv med det övergripande målet om en klimatneutral kontinent 2050.

– Just nu driver EU på klimatomställningen på ett mycket positivt sätt. Men det måste kombineras med ytterligare åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. EU har inte alla verktygen. På transportområdet är samarbetet mellan olika aktörer särskilt viktigt och klimatkontrakten är ytterligare en yta för att öka den viktiga samverkan mellan Trafikverket och kommunerna.

– Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Transporter, av människor och gods, står för en stor del av klimatutsläppen som måste minskas radikalt. För att lösa det behöver många aktörer i samhället involveras. Just nu utvecklas verktyget systemdemonstratorer inom Viable Cities. Verktyget ska göra det lättare att möta komplexa utmaningar, som till exempel att nå klimatsmart mobilitet. Två städer testar detta tillsammans med en bredd av aktörer, Lund och Stockholm. 

– Vi är övertygade om att systemdemonstratorer kommer att bli ett ovärderligt verktyg för den lokala omställningsresan de kommande åren, i Sverige, i EU och globalt. Nu krävs både mod och handling av alla: offentlig sektor, näringsliv, forskningsinstitut, civilsamhälle och politiker.

– Olga Kordas, programchef Viable Cities.

Se eventet i efterhand här