Viable Cities Logo

Transition Lab Forum 5: Klimatinvesteringarna kräver nya sätt att samarbeta

Nya sätt att samarbeta, tänka och investera diskuterades flitigt under Viable Cities Transition Lab Forum 5 den 24 mars. Temat för konferensen – investeringsplaner för klimatneutrala städer, utforskades utifrån olika perspektiv med representanter från finansvärlden, akademin, myndigheter och naturligtvis från värdstäderna Lunds kommun och Malmö stad. 

nyhet forum 5.jpg

Allan Larsson, Viable Cities ordförande, inledde med en tillbakablick på vad programmet uträttat de senaste åren, och som lagt grunden för det fortsatta arbete med att snabba på städers klimatomställning.
– 2020-talet kommer att bli en tid av stora genombrott, stora investeringar och stora förändringar, sade han. Och de medverkandes inspel under eftermiddagen förstärkte det uttalandet.

Jonas Kamleh, miljöstrateg från Malmö stad, berättade om hur man där mobiliserar näringsliv och andra aktörer för att växla upp tempot för Malmös klimatomställning. Jon Andersson, hållbarhetschef i Lunds kommun, ledde tillsammans med skådespelaren Johan Wester ett virtuellt studiebesök i Lund. Vi fick följa med på en resa från ESS till Lunds central och på vägen stannade vi bland annat till i Lunds nya stadsdel Brunnshög, som med ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål ska bidra till att katalysera omställningen i Lund.

Många av de medverkande, bland andra Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten, och Annika Bergendahl, områdeschef Vinnova, talade om vikten av att sluta jobba i silos, på alla nivåer i samhället, och ta större grepp för att hitta nya arbetsformer som snabbar på klimatomställningen.
– Vi måste titta över helheten och gå till botten med vilka regler som hindrar klimatomställningen, sade Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket.

Flera medverkande från bank- och finansvärlden talade om en pågående omställning i branschen.
– Det pågår ett paradigmskifte, åtminstone i Europa, där hållbarhets-aspekten har adderats till den analys av risk och avkastning som vi gör, sade Mats Olausson, senior advisor SEB.
Liisa Rasakka från Europeiska Investeringsbanken, EIB – som nu genomgår en stor omstrukturering för att bli Europas klimatbank – lyfte fram de nya möjligheterna till klimatinvesteringar i städer som kommer genom EU:s gröna giv, med målet att skapa en klimatneutral kontinent 2050.
– Det öppnar för investeringar i cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och i grön och blå infrastruktur, sade hon.

Vilka hinder finns det då för klimatinvesteringar? Robert Westerdahl, Material Economics, pekade på att de vinster eller nyttor som kommer av en investering ofta inte hamnar hos den som gör själva investeringen. För att råda bot på det tror han på större partnerskap och samarbeten. Han gav ett praktiskt exempel: En sjukvårdsorganisation sponsrar en övergång till elbussar, eftersom de ger bättre luftkvalitet och därmed bättre hälsa och mindre behov av sjukvård.

Julio Lumbreras från EU Mission board on climate neutral cities, tror också på att samverkan mellan alla intressenter är nödvändigt.
– Om du vill förändra en stad så måste man sluta tänka i enskilda projekt eller insatser, man måste koppla ihop och samla insatserna i en riktning.
Han fick också ge ett omdöme på Viable Cities satsning Klimatkontrakt 2030.
– Det är ett fantastiskt första steg, men man kan alltid göra mer. Kontrakten behöver bli både djärvare och innehålla mer konkreta åtaganden.
Anders Wijkman, ordförande Climate-KIC, tycker också att Klimatkontrakt 2030 är viktigt.
– Det gör städernas angreppssätt systematiskt, jag tror att Klimatkontraktet kan bli en generell metod för klimatarbete.

Under våren kommer de nio städerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030 och andra intressenter inom programmet att jobba vidare med klimatinvesteringsplaner som en del i genomförandet av det klimatkontrakt som signerats av de nio städerna, fyra myndigheter och programmet Viable Cities.
– Vi jobbar tillsammans med gemensamma utmaningar, och vi inspireras av varandras framgångar, det är det Viable Cities handlar om, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

Nästa Transition Lab Forum blir i början av juni och kommer att fokusera på hur mobilitet och transporter behöver ställas om för att uppnå klimatneutrala, hållbara städer.

Program

13.00 Välkommen
Olga Kordas, programchef Viable Cities och Allan Larsson, styrelseordförande Viable Cities
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelseordförande Malmö stad
Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande Lunds kommun
13.15 Introduktion till klimatinvesteringar i städer
Jonas Kamleh, miljöstrateg Malmö stad
13.25 Så arbetar Klimatneutrala Lund 2030
Jon Andersson och Annette Henriksson, Lunds kommun, och Magnus Agerström, Cleantech Scandinavia
13.40 Så arbetar Klimatneutrala Malmö 2030
Jonas Kamleh, Malmö stad
14.00 Panel: Vad behövs för att komma vidare?
Björn Bergstrand, Kommuninvest, Anders Wijkman, Climate KIC, Charlotta Möller, Viable Cities,
14.10 Virtuellt studiebesök i Lund
Jon Andersson
Johan Wester, Lundabo
14.25 Virtuellt studiebesök i Malmö
Nina Hellström, Malmö stad
14.35 Hur ser städernas klimatinvesteringar ut i praktiken?
Fedra Vanhuyse, Stockholm Environment Institute, och Robert Westerdahl, Material Economics
14.50 Panel: Hur mobiliserar vi hela värdekedjan för investeringar i klimatneutrala städer?
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket; Robert Andrén, Energimyndigheten; Annika Bergendahl, Vinnova
15.05 Panel: Hur mobiliserar vi hela värdekedjan för investeringar i klimatneutrala städer?
Liisa RaaSakka, EIB Sverige; Mats Olausson, SEB; Philip Ajina, Infranode
15.25 Internationell utblick
Julio Lumbreras, European Mission board Climate-neutral and smart cities
15.40 Politikerpanel: Reflektioner kring klimatinvesteringar för klimatneutrala städer
Camilla Neptune (L), Lunds kommun, och Simon Chrisander (L), Malmö stad
15.55 Insikter och nästa steg
Olga Kordas, Viable Cities
•••

Med jämna mellanrum anordnar Viable Cities tillsammans med sina partners Transition Lab Forum – en konferens som inspirerar, ger tillfälle till kunskapsutbyte, lärande och gemensamt arbete för att åstadkomma en förändring på djupet och snabba på utvecklingen mot klimatneutrala städer 2030.