Viable Cities Logo

Ramboll och Anthesis får uppdrag för Viable Cities

chase-clark-T69h1_YfR-w-unsplash.jpg

Vårt sökande efter samarbetspartners för utvecklingen av två strategiska projekt gav mycket god utdelning – vi fick in över 30 högklassiga anbud. Nu är det klart vilka som får uppdragen att utveckla två parallella strategier för omställning till klimatneutrala städer. Ramboll kommer att leda arbetet med strategin för digitalisering och digitala verktyg och Anthesis ska driva strategin för medborgarengagemang.

Klimatomställningen kräver genomgripande förändringar i samhället. I Klimatkontrakt 2030 samlas åtaganden från städer, från nationell nivå och från Viable Cities, som ska se till att vi stegvis stärker ambitionen och förmågan att snabba på omställningen. Från Viable Cities sida har vi identifierat fyra utvecklingsprojekt som ska bidra till vidareutveckling av Klimatkontrakt 2030 och i och med det stötta de stora systemförändringar vi står inför.

– Det är ett omfattande arbete som behöver göras, vi är så glada att vi nu kan ta in kompetens för att ge ännu mer fart och kraft till utvecklingen av Klimatkontrakt 2030, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

Ett av utvecklingsprojekten handlar om att tydliggöra hur digitalisering och digitala verktyg kan påskynda klimatomställningen. Nu får Ramboll uppdraget att tillsammans med Viable Cities utveckla en strategi för arbetet framåt.

– Vi ser fram emot att samla kunskap och skapa ett lärande kring hur digitalisering kan stödja städers klimatomställning och som en del i detta bidra till hållbar utveckling i samhället i stort, säger Hector Catasús, affärsområdeschef vid Ramboll.

– Viable Cities är utan tvekan Sveriges mest spännande forum för hållbar stadsutveckling och precis den plattform som krävs för att akademi, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle ska kunna arbeta tillsammans för att uppnå klimatneutrala städer.

Ett annat utvecklingsprojekt handlar om hur städer genom att engagera medborgare och civilsamhället som medskapare i stadens framtid. Anthesis Sverige fick det uppdraget.

– Vi på Anthesis ser verkligen fram emot att tillsammans med våra samarbetspartners Actinate och Sustainable 3.0 arbeta med Viable Cities och utveckla medborgarengagemanget i klimatomställningen, säger Agneta Persson, VD Anthesis Sverige.

– I arbetet kommer vi att väga samman våra egna erfarenheter med erfarenheter från vårt breda nationella och internationella nätverk.

Genom bland annat workshops och intervjuer kommer de båda projekten att inhämta information som analyseras och resulterar i rekommendationer om en möjlig väg framåt.

Båda projekten startar sitt arbete i slutet av april och beräknas leverera sina rekommendationer tidigt i höst.

– Vår förhoppning är att strategierna ska ge oss en tydlig bild av hur aktörer i städer aktivt kan arbeta med medborgarengagemang och digitalisering som nycklar för omställningen, säger Olle Armstrand Dierks, portföljstrateg i Viable Cities programledning.

– Planen är också att vi ska verka för implementeringen av centrala rekommendationer från strategierna på nationell nivå.

Albert Edman, Viable Cities internationaliseringsstrateg, är kontaktperson för strategin för medborgarengagemang.

– Ambitionen är att dessa strategier tillsammans ska ge ny kunskap till revideringen av klimatkontrakten i slutet av året och också lyfta arbetet på en internationell nivå, till exempel utifrån de förslag om medborgarengagemang som lyfts i EUs mission board-rapport “100 climate-neutral cities 2030 – by and for citizens”.

De övriga två utvecklingsprojekten är det pågående arbetet med klimatinvesteringsplaner samt ett framtida utvecklingsprojekt för flernivåstyrning.