Viable Cities Logo

NetZeroCities

Det svenska arbetet med Klimatkontrakt 2030 inspirerar utformningen av EU:s Climate City Contract. Det står klart sedan Viable Cities blev en av parterna i EU-satsningen NetZeroCities hösten 2021.

Mot klimatneutrala europeiska städer till 2030

EU har som mål att kontinenten ska bli klimatneutral till 2050 och sjösätter de närmaste åren en rad stora satsningar för att nå målet. Satsningen NetZeroCities bidrar till att snabba på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer i Europa – bland annat genom att utveckla ett europeiskt Climate City Contract. Viable Cities är en av de medverkande parterna.

NetZeroCities startade hösten 2021 och pågår till 2025. Över 30 organisationer från ett flertal europeiska länder driver arbetet framåt. Viable Cities bidrar främst när det gäller utvecklingen av Climate City Contracts, klimatkontrakt för städer på EU-nivå, och de klimatinvesteringsplaner som är kopplade till dessa. EIT Climate KIC, där Viable Cities vice ordförande Anders Wijkman är ordförande, kommer att leda arbetet. EIT Climate-KIC är ett europeiskt Knowledge and Innovation Community (KIC), som arbetar för att accelerera omställningen till ett klimatneutralt och resilient samhälle.

Cities Mission: Missionen för klimatneutrala och smarta städer till 2030 “Climate Neutral and Smart Cities Mission” är en av fem EU-missioner, en nyhet i forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe som sträcker sig över åren 2021-2027. Missioner är ett nytt sätt att arbeta systemövergripande med konkreta lösningar på några av våra största utmaningar, såsom klimat och energifrågan, som står i fokus för Cities Mission. Cities Mission arbetar tvärsektoriellt, skapar synergier mellan befintliga initiativ och utgår från städernas behov. Cities Mission är också ett viktigt verktyg i arbetet med The European Green Deal, Den gröna given, det vill säga målet att EU ska vara klimatneutralt senast 2050, något som alla 27 medlemsländer står bakom. NetZeroCities är den plattform som stödjer Missionen och de europeiska städerna. 

I slutet av 2021 bjöds städer i alla medlemsstater in för att uttrycka sitt intresse för att bli en del av Cities Mission. Intresset var stort: totalt 377 städer lämnade in en intresseanmälan. EU-kommissionen har nu valt ut 100 städer från alla 27 medlemsländer. Dessa representerar en stor bredd både vad gäller storlek, innovationsgrad och hur långt de har kommit i sitt klimatarbete. Dessutom tillkom ytterligare tolv städer från länder som är associerade eller har potential att bli associerade till Horizon Europe. Från Sverige valdes sju städer ut, varav samtliga också är med i Viable Cities program Klimatneutrala städer 2030. De sju städerna är Malmö, Helsingborg, Lund, Göteborg, Stockholm, Gävle och Umeå.

Totalt investerar Horizon Europe 360 miljoner euro i Cities Mission och i forsknings- och innovationssatsningar kopplade till Missionen (t.ex. inom mobilitet, energi, stadsplanering) under perioden 2021-23. Kommissionen arbetar också för att mobilisera ytterligare ekonomiskt stöd samt finansiering från offentliga och privata institutioner. De 100+ städerna kommer även att ges möjlighet att delta i stora europeiska innovations- och pilotprojekt. De får skräddarsydd rådgivning och hjälp från NetZeroCities. Städerna ges stora möjligheter till nätverkande, erfarenhetsutbyte av best practice och stöd för att engagera lokala aktörer i Missionen. Ett visst stöd i form av rådgivning och finansiering kommer också att ges till fler städer utöver de 112.

Nästa steg är att de 100 städerna ska utveckla klimatkontrakt (Climate City Contracts) som ska undertecknas och implementeras av varje deltagande stad. Kontrakten ska innehålla en övergripande åtgärdsplan för klimatneutralitet inom viktiga sektorer, såsom energi, byggnader, avfallshantering och transporter. Klimatkontrakten kommer även att inkludera investeringsplaner för att finansiera de nödvändiga satsningarna. Processen kommer att involvera lokala aktörer, näringsliv, forskningsinstitut, civilsamhälle, såväl som EU, nationella och regionala myndigheter – och sist men inte minst de egna medborgarna. Samskapande är nyckeln och alla är nödvändiga för att uppnå detta ambitiösa mål!

Parallellt med NetZeroCities har nationella nätverk en viktig roll att spela för att stötta och samskapa med städerna. Sådana finns redan i vissa länder, där det svenska Viable Cities blir en viktig källa till inspiration. EU-kommissionen har lanserat satsningen “Building Capacities for the Climate Neutral and Smart Cities Mission” (CapaCITIES) för att utveckla dessa nätverk ytterligare och verka för att liknande ska etableras i länder där de ännu inte finns. Viable Cities deltar i CapaCITIES som pågår 2022-2024.

Länkar och information

Senaste aktuellt

Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet