Viable Cities Logo

Positiv Energy Districts (PED)

Energipositiva stadsdelar (PED) är ett internationellt program som bidrar till hållbar utveckling i städer genom att premiera energieffektivitet, lokal energiproduktion och flexibilitet till energisystemet. Målet är att det ska finnas 100 energipositiva stadsdelar i EU år 2025.

Energipositiva stadsdelar för klimatneutrala städer

Europa strävar efter att vara en förebild inom omställningen och att kontinuerligt minska städers koldioxidavtryck. Mer än två tredjedelar av världens energi konsumeras i städer och därmed är städerna helt centrala i omställningsarbetet. Som en del i arbetet med att påskynda omställningen startades 2018 programmet Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Sustainable Urban Development (PED) på initiativ av bland andra Europeiska kommissionen.

PED-programmet, har syftet att stödja planering, etablering och replikering av 100 energipositiva stadsdelar i Europa till år 2025. I dag är PED-programmet en del av det europeiska partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions, DUT. DUT-programmet stödjer internationella forsknings-, och innovationsprojekt som tar sig an urbana utmaningar inom tre områden; Energipositiva stadsdelar, 15-minuters staden och Cirkulära urbana ekonomier.

Fokus för PED-programmet är alltjämt etablering av energipositiva stadsdelar, det vill säga stadsdelar som på årsbasis uppnår en positiv energibalans och därmed bidrar till en överskottsproduktion av förnybar energi. Genom t ex införande av energieffektiva lösningar, lokal energiproduktion och flexibilitet till energisystemet, insatser som tillsammans kan bidra till att skapa klimatneutrala städer. Därmed kopplar PED programmet väl in som ett av flera verktyg och finansieringsinstrument som städerna kan nyttja för att påskynda omställningen mot klimatneutralitet 2030.

Viable Cities har stöttat PED-programmet med att informera om kommande utlysningar och europeiska matchmakingmöjligheter. Under åren har en rad projekt med svenskt deltaganden finansierat. Nedan kommer en sammanställning över dessa projekt.

Pågående

Autokarakterisering av PED för att uppnå digitala referenser och iterativ processoptimering

PED-ACT projektet fokuserar på processoptimering för förbättrat samarbete mellan olika intressenter samt som ett stöd i beslutsprocessen. PED-ACT ska bidra till standardiseringen av databasen över befintliga PED:er (planerade, designade eller redan genomförda) med fokus på Sverige, Turkiet och Österrike. PED-ACT kommer att nyttja databasen för att kunna dra lärdom och skapa digitala PED-referenser genom att kartlägga intressenternas behov och prioriteringar i städerna Borlänge, Umeå, Ankara, med mera. PED-ACT projektet kommer att eftersträva inlärnings- och samdesignstrategier mellan olika städer för att bredare kunna replikera PED:er och uppnå klimatneutrala och smarta städer.

Medverkande från Sverige: Universitetet i Dalarna, Borlänge stad, Umeå kommunAB Stora Tunabyggen, Umeå Energi, Umeå University.

Läs mer på PED-ACTs hemsida.

Det övergripande målet i Propel är att demonstrera och utvärdera metoder för att inkludera innovation inom urbant jordbruk, grön avfallshantering och transporter i PED. Tekniska och sociala innovationer inom urbant jordbruk, avfallshantering och transport som komponenter i PED:er skapar förutsättningar för en mer resilient energiförsörjning samtidigt som förbättrade kopplingar mellan stad och landsbygd uppnås. Projektet kommer att titta på nya affärsmodeller och innovativa typer av energibärare via av energiåtervinning i mat- och matsystemet.

Medverkande från Sverige: RISE Research Institutes of Sweden, Stockholms stad, Mälarenergi, Vafab, Västerås stad.

Från pågående PED-projekt ser vi ett behov av en pålitlig intermediär som kan balansera olika aktörers intressen i stadsutvecklingen. Med en digital energimodell av byggnaderna och energisystemet uppnås ett stöd som dessa mellanhänder kommer att behöva för att kunna tillgodose alla krav i de olika processtegen. Projektet kommer att utveckla kvalitetssäkringsmetod för PED:er genom att tillämpa digitala tvilling modeller från designfasen. Den digitala energimodellen kommer att ge svar och supportera att planerad energiprestanda driftsätts i energipositiva stadsdelar.

Medverkande från Sverige: Chalmers University of Technology (CUT), Chalmers Industriteknik (CIT), University of Gothenburg (GU), Framtiden AB (Fram), Johanneberg Science Park AB (JSP), Lokalförvaltningen (Lok), City of Gothenburg (CoG), White architects (White), Sustainable Innovation (SUST).

Läs mer på Chalmers hemsida.

Piloter (avslutade)

PED Pilot Call (2020) fokuserade på holistiska tillvägagångssätt för PED-implementering, tillämpade tillvägagångssätt för att integrera PED:er i olika urbana sammanhang och den rättsliga ramen, samt stadsstyrning, koncept för involvering av intressenter och affärsmodeller. Efter två års arbete och en serie projektövergripande workshops presenterade och diskuterade projekten sina resultat och lärdomar i en serie webbseminarier. Varje seminarium fokuserade på en annan aspekt av PED-utveckling och bestod av en kort input, följt av en paneldiskussion med projektpartners i en öppen och interaktiv miljö.

Läs mer om de avslutade piloterna och se seminarierna här.

Cities4PEDs projekt samarbetar städerna Bryssel, Wien och Stockholm kring hur energipositiva områden kan skapas. De kommer att undersöka hur städer kan anpassa och använda sina planerings- och implementeringsinstrument så att stadsutvecklingen resulterar i områden som producerar mer energi än de använder. I projektet kommer de att arbeta tillsammans med experter från forskning, innovation och medborgardeltagande.

Medverkande från Sverige: Stockholm Vatten AB, Stockholms kommun och KTH.

Läs mer på CITIES4PEDs hemsida.

TRANS-PED – Energipositiva Stadsdelar Transformerar Städer

Energipositiva stadsdelar skapar goda möjligheter att snabbare nå målen för koldioxidminskning och samtidigt skapa mer livskraftiga och levande städer. Målet med TRANS-PED är att utveckla ett nytt sätt att driva systemtransformation för djupgående och holistisk klimatomställning i städer som kan accelerera övergången till klimatneutrala städer till 2030. Som delmål ska de bland annat utveckla gemensamma verktyg och tillvägagångssätt för att rama in, förankra, bedöma och skala upp urbana energiinnovationer samt bygga ett lärandenätverk mellan akademiker, privata företag, offentliga auktoriteter och civilsamhället i deltagande länder.

Medverkande från Sverige: Linköpings Universitet, Lunds kommun, ElectriCITY Innovation och Kungliga Tekniska Högskolan.

Läs mer på TRANS-PEDs hemsida.

Holistisk utvärdering av Positive Energy Districts och en innovativ process för intressesamverkan

Projektets mål är att påskynda omvandlingen av Europas energisystem genom en utökad etablering av PED-distrikt. Projektet ska förse beslutsfattare och andra aktörer med förbättrade beslutsunderlag om möjligheter och konsekvenser kring energipositiva stadsdelar i ett tidigt skede, och ta fram en kunskapsbaserad deltagandeprocess. Projektet ska stötta kunskapsdelning med andra europeiska PED-pionjärer, utveckling av PED-strategier och hur dessa integreras i generella stadsutvecklingsstrategier. Projektet ska förbereda för energipositiva stadsdelar i minst 3 europeiska städer.

Medverkande från Sverige: Chalmers, Uppsala kommun, Sustainable Innovation i Sverige och White arkitekter.

Läs mer på PED-IDs hemsida.

Interact-projektet bygger på en helhetssyn för integrerade förnybara energisystem. Genom en s.k. LINK-arkitektur optimeras nyckelfunktionerna för energiproduktion, energieffektivitet och energiflexibilitet, där den befintliga tekniken i en kommun integreras. Baserat på olika användar-case kommer systemarkitekturen med kommunikationslänkar inom energisamhället till marknaden att beskrivas. Projektet utformar en lämplig färdplan med relevanta aspekter som rör teknik, regleringar, juridik, ekonomi och intressenter så att fler energipositiva stadsdelar kan implementeras i praktiken.

Medverkande från Sverige: Halmstads kommun, Högskolan i Halmstad, Tornet Fastighetsutveckling AB, Bengt Dahlgren AB och AFRY.

Läs mer på INTERACTs hemsida.

Länkar och information

Senaste aktuellt