Viable Cities Logo

ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC)

ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC, ingår i det europeiska samarbetet Joint Programming Initiative (JPI Urban Europe) som grundades 2010 för att adressera dagens globala urbana utmaningar.

Transnationella konsortier för att möjliggöra och stödja kapacitet för stadsomställning

ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC, ingår i det europeiska samarbetet Joint Programming Initiative (JPI Urban Europe) som grundades 2010 för att adressera dagens globala urbana utmaningar. Ambitionen var, och är fortfarande, att utveckla en europeisk forsknings- och innovationshub med fokus på stadsrelaterade frågor och att lägga grund för europeiska lösningar genom koordinerade forsknings- och utvecklingsinitiativ.

ENUTCs arbete med att bygga europeiska konsortier som utforskar hur forskning och innovation inom urbana omställningsprocesser kan bidra till hållbar stadsutveckling ligger väl i linje med Viable Cities mission kring att påskynda omställningen mot klimatneutrala städer till 2030. Viable Cities har stöttat programmet med att informera om kommande utlysningar och europeiska matchmakingmöjligheter.

Under åren har en rad projekt med svenskt deltaganden finansierat. Nedan kommer en sammanställning över de projekt som relaterar till Viable Cities portfölj.

Främja kapacitetsuppbyggnad och kunskap för utbyggnad av stadsträdgårdar i europeiska städer

Grönområden och trädgårdar i stadsmiljö utgör en viktig komponent för Europas städer. Utöver möjlighet till närodlade grödor och konsumtion tillhandahåller urbana trädgårdar även ett brett utbud av ekosystemtjänster som har en positiv inverkan på såväl stadsmiljön som boendemiljön. Huvudsyftet med U-GARDEN projektet är att främja implementeringen av urbana trädgårdar och samtidigt dra nytta av alla erfarenheter från skogsbruk som kan nyttjas som nyckelkomponenter i ett strategiskt ramverk för hållbar stadsutveckling utifrån ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt.

Medverkande från Sverige: Göteborgs universitet, Region Västra Götaland, Göteborgs stad.

Bättre inbäddade testbäddar: Synergistisk planering för hållbar stadsomställning

EmbedterLabs-projektet arbetar med att utveckla kapaciteten med att nyttja t ex living labs och testbäddar i stadsplanering för transformation mot hållbara och mer resillienta stadsdelar.Projektet arbetar med en lucka i nuvarande stadsplanering där lärdomarna från Urban Living Labs (ULL) inte nyttjas tillräckligt och får effekt på till exempel transformativa politiska beslut. Projektet arbetar med bredare lärprocesser genom att gemensamt testa, förfina och analysera ULL-experiment i Gdansk, Stockholm och Maastricht som sedan följs upp med forskning i varje stad. Alla forsknings- och stadspartners i projektet har tidigare erfarenhet av Living Lab miljöer med flera aktörer involverade.

Medverkande från Sverige: KTH, Uppsala universitet, Lunds universitet, SWECO, Stockholm stad.

Kapacitet för motståndskraftig och inkluderande urban kollektivtrafikinfrastruktur och byggd miljö

Kollektivtrafik är en viktig del av den urbana infrastrukturen. Försök att påskynda utvcklingen av kollektivtrafiklösningar bygger ofta på att försöka uppnå miljöfördelar genom att balansera kostnaderna. Det är fortfarande oklart sambandet fungerar mellan den byggda miljön och utvecklingen av kollektivtrafiklösningar. Projektet fokuserar på att undersöka ojämlikheter i termer av behov, kapacitet, beslutsfattande och tillgänglighet. I projektet analyseras även hur, och i vilken utsträckning, kollektivtrafiken och politiken kring den byggda miljön tar hänsyn till distribution och deltagande. Det kommer att skapas en gemensam förståelse för om, och hur, stadsplaneringsmål avseende resiliens kan stärkas genom inkluderande processer. Projektet tittar på mikromobilitet, prisstrukturer, flexibel on-demand kollektivtrafik med mera ibland annat Stockholm och Oslo.

Medverkande från Sverige: Tyréns, Lunds universitet, Stockholm stad, Kollektivtrafikcentret K2, Tier Mobility Sweden, Huddinge kommun, Resenärsforum.

Kollektiva nätverk för vardaglig social resiliens och ekologisk omställning

Covid-19-krisen satte fokus på bräckligheten i våra liv och vårt sätt att leva, men har också föranlett solidaritetsstrategier för att stödja utsatta grupper, samtidigt det har satt fingret på vikten av redan existerande metoder för förbättrad social motståndskraft och återhämtning. CoNECT arbetar för att katalysera befintliga nätverk för medborgarengagemang i sex EU-länder genom att identifiera, kartlägga, koppla samman aktörer och olika metoder. Projektet arbetar med att främja samarbete mellan medborgare, ”thinkers and doers” och stadsplanerare från partnerländerna för att tillsammans arbeta fram gemensamma verktyg och metoder. Projektet kommer även att utveckla en digital plattform som kan nyttjas till att koppla ihop lokala nätverk och förbättra resliensen genom medborgerligt engagemang och förbättrad kunskapsdelning.

Medverkande från Sverige: KTH, ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design.

Länkar och information

Senaste aktuellt