Viable Cities Logo

Fyra projekt ska bidra till energipositiva stadsdelar i Europa

Nu är det klart vilka projekt som har beviljats medel i utlysningen Energipositiva stadsdelar, ett samarbete mellan Viable Cities och JPI Urban Europe. Det är Cities4PEDs, Interact, PED-ID och Trans-PED, alla med svenska parter, som nu får till uppgift att underlätta lärandet mellan städer och länder för att skapa energipositiva stadsdelar i Europa.

EU strävar efter att minska städers koldioxidavtryck, då städer konsumerar mer än två tredjedelar av världens energi och står för mer än 70% av de globala koldioxidutsläppen. Städer är därmed centrala i omställningsarbetet. Som en del i denna europeiska strävan startades 2018 programmet Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Sustainable Urban Development (PED) på initiativ av styrkommittén för SETPLAN for Positive Energy Districts och EU-kommissionen.

Utlysning #5, är Viable Cities första internationella utlysning. Samarbetet och utlysningen drivs på EU-nivå av PED Program (SET Plan 3.2 – Smart Cities and Communities) och JPI Urban Europe, ett initiativ som verkar för gränsöverskridande samordning kring forskning och innovation för stadsutveckling.

De fyra beviljade FoI-projekten har alla ett holistiskt perspektiv på staden och de ska använda sig av digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer.

– De beviljade projekten uppfyller perfekt syftet med utlysningen. Vi ser fram emot projektens resultat när det gäller viktiga aspekter för PED, som implementering, strategier för att inkludera intressenter, städer som pådrivare i klimatomställningen, governance och rättsliga ramverk, samt teknisk innovation och systeminnovation, säger Christoph Gollner, koordinerande programchef för PED.

– De fyra projekten har imponerande transnationella konsortier och kommer därför att stärka det gränsöverskridande utbytet inom PED, tillägger han.

Projekten kommer att pågå i ett till två år och har alla medverkande från flera av de deltagande länderna: Österrike, Belgien, Tjeckien och Sverige.

Maria Lennartsson på Exploateringskontoret, Stockholms stad, ska jobba med ett av de beviljade projekten, Cities4PEDs, de kommande två åren.

– Det här ska bli jättespännande. Vi har tidigare jobbat mest på byggnadsnivå så det blir nytt att jobba på områdesnivå.

Cities4PEDs är ett samarbetsprojekt mellan Wien, Bryssel och Stockholm.

– Det ska bli intressant att jobba med andra städer utanför Sverige. Vi vill komma igång så fort som möjligt, så vi påbörjar arbetet direkt efter nyår.

PED-programmet ska stötta planering, etablering och replikering av 100 energipositiva stadsdelar i Europa till år 2025.

De fyra projekten

Cities4PEDs

I Cities4PEDs projekt samarbetar städerna Bryssel, Wien och Stockholm kring hur energipositiva områden kan skapas. De kommer att undersöka hur städer kan anpassa och använda sina planerings- och implementeringsinstrument så att stadsutvecklingen resulterar i områden som producerar mer energi än de använder. I projektet kommer de att arbeta tillsammans med experter från forskning, innovation och medborgardeltagande.

Medverkande från Sverige: Stockholm Vatten AB, Stockholms kommun och KTH

TRANS-PED – Energipositiva stadsdelar transformerar städer

Energipositiva stadsdelar (PEDs) skapar goda möjligheter att snabbare nå målen för koldioxidminskning och samtidigt skapa mer livskraftiga och levande städer. Målet med TRANS-PED är att utveckla ett nytt sätt att driva systemtransformation för djupgående och holistisk klimatomställning i städer som kan accelerera övergången till klimatneutrala städer till 2030. Som delmål ska de bland annat utveckla gemensamma verktyg och tillvägagångssätt för att rama in, förankra, bedöma och skala upp urbana energiinnovationer samt bygga ett lärandenätverk mellan akademiker, privata företag, offentliga auktoriteter och civilsamhället i deltagande länder.

Medverkande från Sverige: Linköpings Universitet, Lunds kommun, ElectriCITY Innovation och Kungliga Tekniska Högskolan

PED-ID – Holistisk utvärdering av Positive‐Energy‐Districts och en innovativ process för intressentmedverkan

Projektets mål är att påskynda omvandlingen av Europas energisystem genom en utökad etablering av PED-distrikt. Projektet ska förse beslutsfattare och andra aktörer med förbättrade beslutsunderlag om möjligheter och konsekvenser kring energipositiva stadsdelar i ett tidigt skede, och ta fram en kunskapsbaserad deltagandeprocess. Projektet ska stötta kunskapsdelning med andra europeiska PED-pionjärer, utveckling av PED-strategier och hur dessa integreras i generella stadsutvecklingsstrategier. Projektet ska förbereda för energipositiva stadsdelar i minst 3 europeiska städer.

Medverkande från Sverige: Chalmers, Uppsala kommun, Sustainable Innovation i Sverige och White arkitekter

Interaction

Interact-projektet bygger på en helhetssyn för integrerade förnybara energisystem. Genom en s.k. LINK-arkitektur optimeras nyckelfunktionerna för energiproduktion, energieffektivitet och energiflexibilitet, där den befintliga tekniken i en kommun integreras. Baserat på olika användar-case kommer systemarkitekturen med kommunikationslänkar inom energisamhället till marknaden att beskrivas. Projektet utformar en lämplig färdplan med relevanta aspekter som rör teknik, regleringar, juridik, ekonomi och intressenter så att fler energipositiva stadsdelar kan implementeras i praktiken.

Medverkande från Sverige: Halmstads kommun, Högskolan i Halmstad, Tornet Fastighetsutveckling AB, Bengt Dahlgren AB och AFRY

Läs mer om PED på JPI Urban Europes webbplats.