Viable Cities Logo

En portfölj av insatser

För att möjliggöra genomgripande förändringar på kort tid behöver alla insatser länkas samman. Vi behöver arbeta “bortom projektifiering” istället för att, som ofta i dag, arbeta i fragmenterade omställningsprojekt.

Alla insatser behöver hänga ihop

I dag sker många insatser i projektform. Det betyder, mycket enkelt uttryckt, att en grupp finansieras för att under en begränsad tid utföra ett uppdrag. De rapporterar sina resultat och sedan skingras gruppen. För att möjliggöra de stora förändringar som behövs för att nå klimatneutralitet måste alla insatser som görs länkas samman och bidra till ett gemensamt mål, i vårt fall till missionen om klimatneutrala städer till 2030, med ett gott liv för alla inom planetens gränser. 

”Bortom projektifiering” betyder att vi behöver säkerställa att de satsningar som görs ingår i en genomtänkt och långsiktig portfölj som i sin helhet bidrar till ”det nya normala”, ett hållbart och klimatneutralt samhälle.

Strukturer för kontinuerligt lärande

Forskningen inom transformativa portföljansatser (TPA) är en styrningsstrategi för att effektivisera och snabba på arbetet med klimatomställningen i städer. TPA betonar behovet av överblick och helhetssyn för att kunna skapa strukturer för kontinuerligt lärande både mellan projekt, och av genomförda och pågående projekt.  En transformativ portföljansats innebär också att ständigt hålla ett vakande öga på portföljens utveckling så att den verkligen innehåller de insatser som staden behöver göra. Om den inte gör det behöver portföljen justeras. 

Den övergripande idén med portföljmetoden är att det är en lärandeprocess. Dessutom måste portföljens utveckling vara en kollektiv färdighet, då den utvecklas av en mängd olika aktörer i en stad. Inom Viable Cities leder dr Kateryna Pereverza sedan 2020 denna forskning, och hon utvecklar sina tankar bland annat här (på engelska). 

Se workshop om portföljansatsen

En City Lab workshop om den tranformativa portföljansatsen hölls 2022 med Kateryna Pereverza, Elina Järvelä, strategisk designer på UNDP, och Olle Dierks, ansvarig för storskaliga satsningar på Viable Cities. Du kan se den här till vänster. De främsta resultaten från forskningen och webinaret finns tillgängliga på Viable Cities blogg.