Viable Cities Logo

Climate Smart Cities Challenge (CSCC)

Climate Smart Cities Challenge ämnar att tydliggöra vilka hinder som ligger i vägen för att nå missionen om klimatneutrala städer, hitta lösningar på dessa hinder och sedan utforska hur lösningarna kan förverkligas. Syftet med satsningen är att bana väg för nya lösningar, investeringar och affärer för hållbar stadsutveckling globalt, baserat på verkliga utmaningar i städer.

Nyttja kreativitet och energi och arbeta med städer för att uppnå klimatneutralitet

Under 2020 inledde Viable Cities ett samarbete med Teknikföretagen och UN-Habitat om innovationstävlingen Climate Smart Cities Challenge. Syftet med satsningen är att bana väg för nya lösningar, investeringar och affärer för hållbar stadsutveckling globalt, baserat på verkliga utmaningar i städer – med särskilt fokus på klimatomställningen.

Viable Cities ambition är att initiativet ska underlätta att få tydligare fokus på insatser som kan vara avgörande för omställningen för de många intressenter som är engagerade för klimatomställningen. Tävlingen kan också bidra till utveckling av helt nya insatser genom analyser av de data som kommer att hämtas in.

Climate Smart Cities Challenge är ett viktigt verktyg för att tydliggöra utmaningar som har en stor potential att snabba på klimatomställningen och som har behov av investeringar, ett viktigt komplement till klimatkontraktet.

Satsningen är tänkt som en start på att systematiskt använda innovationstävlingar som instrument i klimatomställningen. Vi tror att innovationstävlingar kan bli en viktig kanal för att mobilisera kompetens och engagemang från inte minst näringslivet, men också från akademi och civilsamhälle.

Climate Smart Cities Challenge är ett samarbete mellan Viable Cities, Teknikföretagen, UN-Habitat, Vinnova, Energimyndigheten, Smart City Sweden, Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai och Nesta Challenges.

Satsningens tre faser

  1. November 2020 – februari 2021. Open call för att mobilisera aktörer i staden och formulera utmaningar.
  2. Februari 2021 – februari 2022. Open call för att mobilisera tävlande. Denna fas baseras på den i fas 1 framtagna planen. En för-lansering av tävlingen sker under våren 2021, men det officiella öppnandet sker i samband med ”städer”-veckan på Världsutställningen i Dubai 2020 (2021):Vinnare utses under innovationsveckan i början av 2022.
  3. Februari 2022 – februari  2023. Efter tävlingen planeras det för tester av vinnande lösningar och andra insatser som ska underlätta för bredare implementering och spridning.

Länkar och information

Senaste aktuellt