Viable Cities Logo

Medlemsstämma 2021

Varje år har Viable Cities en årsstämma för alla medlemsorganisationer där programmets verksamhet behandlas. Där beslutas om Viable Cities strategi inom ramen för Energimyndighetens programbeslut.

På stämman representeras varje medlemsorganisation av en person i röstlängden, men fler från samma organisation kan delta utan rösträtt. 

2021 är programmets fjärde stämma.

Program för medlemsstämman

 • 12.45–13.00 Incheckning
 • 13.00–13.50 Medlemsstämma
 • 14.00–16.00 Om Klimatkontrakt 2030 och arbetet framåt

Föredragning enligt fastställd dagordning i Viable Cities organisationshandbok. Alla medlemsorganisationer i Viable Cities deltar i stämman med en röstberättigad representant.

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning
 3. Fråga om behörig kallelse till stämman
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare
 6. Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning
 7. Information om programbeskrivning med tillhörande bilagor
 8. Godkännande av programbeskrivning med tillhörande bilagor
 9. Godkännande av årsredovisning 
 10. Val av ledamöter till programstyrelsen för etapp 2 år 2021-2023
 11. Val av ordförande till programstyrelsen för etapp 2 år 2021-2023
 12. Val av ledamöter och ordförande i valberedning för etapp 2 år 2021-2023
 13. Övriga frågor
 14. Stämman avslutas

Handlingar inför medlemsstämman

 1. Medlemsförteckning (punkt 6 i dagordningen)
 2. Programbeskrivning med tillhörande bilagor, budget, effektlogik, kommunikationsstrategi, organisationshandbok (punkt 8 i dagordningen)
 3. Årsredovisning (Årsrapport Viable Cities 2020 samt ekonomisk redovisning, punkt 9 i dagordningen)
 4. Förslag till programstyrelse 2021–2023 (punkt 10 i dagordningen)
 5. Förslag till valberedning 2021–2023 (punkt 12 i dagordningen)