Viable Cities Logo

Medlemsstämma 2022

Varje år har Viable Cities en årsstämma för alla medlemsorganisationer där programmets verksamhet behandlas. Där beslutas om Viable Cities strategi inom ramen för Energimyndighetens programbeslut.

På stämman representeras varje medlemsorganisation av en person i röstlängden, men fler från samma organisation kan delta utan rösträtt. 

2021 är programmets femte stämma.

Program för medlemsstämman

 • 10:00–11.00 Medlemsstämma (hybridevent)
 • 11.00–12.00 Strategidag (fysiskt event)
 • 12.00–13.00 Lunch
 • 13.00–16.00 Strategidag fortsätter
 • 16:00 Mingel i Viable Cities nya lokaler

Föredragning enligt fastställd dagordning i Viable Cities organisationshandbok. Alla medlemsorganisationer i Viable Cities deltar i stämman med en röstberättigad representant.

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning
 3. Fråga om behörig kallelse till stämman
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare
 6. Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning
 7. Information om programbeskrivning med tillhörande bilagor
 8. Godkännande av programbeskrivning med tillhörande bilagor
 9. Godkännande av årsredovisning
 10. Övriga frågor
 11. Stämman avslutas

Handlingar inför medlemsstämman

 1. Medlemsförteckning (punkt 6 i dagordningen)
 2. Programbeskrivning med tillhörande bilagor, budget, effektlogik, kommunikationsstrategi, organisationshandbok (punkt 7 i dagordningen)
 3. Årsredovisning (Årsrapport Viable Cities 2021 samt ekonomisk redovisning, punkt 9 i dagordningen)