Viable Cities Logo

Kommunikation

Viable Cities kommunikationsarbete bidrar till att bygga en rörelse bland många aktörer i samhället för att åstadkomma klimatneutrala städer 2030. 

Samarbete kring kommunikation

För att verkligen skynda på klimatomställningen behövs kommunikation och kunskapsspridning. Det är med andra ord strategiska aktiviteter inom Viable Cities, för programteamet och i de satsningar som genomförs inom programmet. Våra huvudmålgrupper är befintliga, potentiella och intresserade partners, medlemmar och människor som arbetar med och för, eller är intresserade av, klimatomställning i städer. Målgruppen finns i Sverige, EU och i resten av världen.

Kommunikationskompetensen vid Viable Cities programkontor arbetar brett: med webbplats, nyhetsbrev, sociala medier, konferenser och andra event, interna kommunikationskanaler, sociala kanaler, Youtube-kanal med mera. Vår ambition är att synliggöra, förklara mobiliseringen vi gör tillsammans med våra medaktörer, kommuner med partners, myndigheter och inom programmet. Vi vurmar för förändringskommunikation, där kommunikation är en självklar strategisk del i omställningen och inte en tillfällig stödfunktion. 

Ett nätverk för kommunikation med representanter från kommuner och myndigheter inom satsningen Klimatneutrala städer 2030 underlättar lärande och spridning. Satsningar som finansieras inom Viable Cities bör ha en kommunikatör i organisationen. 

Välkommen in

Alla nya medakörer är varmt välkomna att använda Slack för snabb kommunikation inom gruppen. Registrera dig här: vbct.es/slack

I början av samarbetet kan det vara bra att läsa lite mer och fördjupa sig om vad Viable Cities är och gör. Vi har samlat det mesta på vår onboarding-sida, där du kan ta del av de delar du inte känner till eller gå igenom innehållet från början till slut. 

Samarbete på olika sätt

Viable Cities siktar högt. För att nå dit vi vill – klimatneutrala städer 2030 – måste vi hjälpas åt, inte minst när det gäller kommunikation. Samarbetet kring kommunikation inom Viable Cities kan ta flera former.

När så är fallet vill vi att det, i er kommunikation, framgår att ni är en del av Viable Cities. Den grafiska profilen används när vi är huvudavsändare, till exempel för rapporter, och när våra satsningar presenterar oss. När ni på olika vis berättar om era insatser för klimatomställningen med koppling till Viable Cities, så uppskattar vi att vi omnämns. Hur det kan se ut rent praktiskt varierar beroende på typen av kommunikation, mer information finns i vår grafiska profil och mallar.

Vi ser gärna att vi alla hjälps åt att sprida vidare det som vi gör – både inom programkontoret och andra delar av Viable Cities. 

 • Skapa gärna en rutin så att vi får veta när något händer hos er som har koppling till klimatomställningen i städer. Stort eller litet, vi är nyfikna och vetgiriga.
 • Meddela oss vilka konton ni använder i sociala medier som vi bör följa.
 • Skriv i Slack eller på mejl, eller, som ovan, genom att omnämna oss genom i inlägg på sociala medier. 
 • Lyft gärna våra inlägg, videos och nyheter i era kanaler. Alla texter är fria att skrivas om efter lokala behov. Sprid inbjudningar till våra event. Hör gärna av er om ni behöver bilder, videoklipp eller annat.

Vi alla i nätverket vill utvecklas, lär tillsammans och hjälps åt. Tillsammans delar vi vad som händer inom olika projekt och satsningar, så att vi kan sprida goda exempel vidare genom nätverket. 

Alla städer står inför samma utmaning, vi ska ställa om till klimatneutrala och hållbara städer på kort tid. Så vi som jobbar med kommunikation i städerna har mycket gemensamt, även om titlar och organisationsplacering varierar. Vi på programkontoret vill stödja erfarenhetsutbyte och lärande så mycket vi kan. Genom att samarbeta och mötas med jämna mellanrum inom kommunikationsnätverket, lyfter vi frågor som är angelägna för oss alla så hjälps vi åt med att snabba på klimatomställningen i städer.

Mötena är informella och alla i nätverket bidrar med uppslag till teman.

Ofta samarrangerar vi evenemang tillsammans med någon eller några av våra partners, då hoppas vi att kan planera och genomföra planering och kommunikationen kring eventet tillsammans. Det innebär att praktiskt bidra i planering, genomförande och efterarbete av event och kringkommunikation.

Kommunikationsmaterial

För att berätta om Viable Cities och ert engagemang inom Viable Cities, både inom organisationen och utanför den, har vi satt ihop kommunikationsmaterial för fri användning av våra samarbetspartners. I denna samling hittar du presentationer, logotyper, texter och liknande, på svenska och engelska.

Hör av er om ni behöver något annat material, eller om ni ser att något behöver uppdateras.

Hur synliggörs Viable Cities?

Viable Cities grafiska profil används när vi är huvudavsändare, till exempel för projektrapporter, och när våra projekt presenterar oss. När ni på olika vis berättar om era insatser för klimatomställningen med koppling till Viable Cities, så uppskattar vi att vi omnämns. Hur det kan se ut rent praktiskt varierar beroende på typen av kommunikation.

Allt material för nedladdning finner du längre ned på denna sida.

Förklarande texter om samarbetets form bör finnas synlig när detta omnämns, exempel finns nedan.

När det gäller satsningarna inom Klimatneutrala städer 2030
Klimatneutrala Y 2030 mobiliserar för den lokala omställningsresan inom innovationsprogrammet Viable Cities, som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Y kommun mobiliserar – tillsammans med 22 andra kommuner – för den lokala omställningsresan inom Viable Cities flaggskeppssatsning Klimaneutrala städer 2030.

Y kommun mobiliserar – tillsammans med 22 andra kommuner – för missionen om klimatneutrala städer till år 2030 inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Organisationen X mobiliserar för den lokala omställningsresan inom Klimatneutrala Y 2030, en insats inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

I andra sammanhang kan samarbetet uttryckas ungefärligen som nedan
Det här är en del av en mobilisering som sker lokalt av många aktörer här i X-stad för att snabbare ställa om till en klimatneutral och hållbar stad (kommun). Samtidigt kraftsamlar vi för klimatomställningen tillsammans med över 20 städer i Sverige, inom satsningen Viable Cities, och med mer än hundra städer i Europa för att uppnå klimatneutrala städer till 2030.

Det här är ett exempel på den kraftsamling av lokala aktörer som pågår just nu här i X-stad för klimatomställningen. Samtidigt har vi slagit oss samman med över 20 städer runt om i Sverige, inom Viable Cities, och mer än hundra städer i hela Europa för att uppnå vårt gemensamma mål: klimatneutrala städer till 2030.

Det här visar på hur X-stad tillsammans med lokala aktörer spänner musklerna för klimatomställningen. Samtidigt arbetar vi tillsammans med över 20 städer i Sverige – inom Viable Cities – och mer än hundra städer i hela Europa för att bli klimatneutrala och hållbara till 2030.

Om finansieringen
Satsning X har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Viable Cities logotyp får användas av aktörer inom satsningen Klimatneutrala städer 2030 samt andra satsningar som vi finansierar eller delfinansierar. Logotypen och en förklarande text om samarbetets form bör finnas synlig på relevanta webbsidor. Ovan texter kan användas.

Använd er grafiska profil, men Viable Cities logotyp ska finnas med tidigt i kommunikationen, på omslag eller första insida. En förklarande text om samarbetets form bör finnas synlig.

Våra finansierande myndigheter ska omnämnas med texten ovan, eller med deras logotyper i en SIP-logolimpa.

Vi vill gärna att rapporter från ert projekt – under dess gång eller vid avslut – blir en del av Viable Cities publikations-serie. Det finns en mall för detta i Word-format. Skulle du ha frågor eller andra funderingar kring hur du ska använda mallen, tveka inte att höra av dig till oss.

Hör av dig när du har en rapport på gång så ordnar vi ISBN- och rapportnummer. Vi ser då också till att publikationen finns i Diva och Swepub.

Viable Cities (rörliga) logotyp ska finnas med i slutet, tillsammans med SIP-logolimpan eller texten ovan, i det rörliga material som produceras i samband med ert projekt. När det bara är ljudproduktioner ska någon, i slutet av sändningen, säga meningen ovan. 

Material

Här finner du grafiskt material och presentationer om Viable Cities. Om du saknar någon är du välkommen att höra av dig till oss!

Om Viable Cities

Kommunikationsplanering

Kommunikationsarbetet inom hela Viable Cities ska stödja programmets verksamhet för att på så sätt bidra till att uppnå programmets mission: Klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Kommunikation och kunskapsspridning är strategiska aktiviteter inom programmet, både hos programledningen och i de projekt som genomförs inom programmet.

Viable Cities kommunikatörer på programkontoret bidrar med stöd kring kommunikativa frågor, men det förväntas att alla projekt har en egen kommunikationsresurs.

De projekt som genomförs inom ramen för Viable Cities har sina egna kommunikativa utmaningar. Ett stort ansvar för att projekten ska bli framgångsrika och resultaten ska komma till nytta och skapa förutsättningar för verklig förändring i städer ligger på varje projektteam. För att lyckas med att kommunicera aktiviteter och resultat till omvärlden och bidra till förändring behövs kommunikationsplanering. Med den här guiden vill vi underlätta detta.

En kommunikationsplan för projektet är avgörande för att underlätta arbetet. Viktigt att tänka på är att allt kommunikationsarbetet inom Viable Cities ska stödja programmets verksamhet för att på så sätt bidra till att uppnå programmets mission. Vi har gjort en vägledning för detta arbete.

Under projekttiden kommer ni att behöva berätta om projektet och dess koppling till Viable Cities många gånger för människor med olika förkunskaper. För att underlätta kommunikationen för alla är det bra att skapa en kort text som alla i projektteamet kan använda sig av. Med fördel kan texten skrivas i flera versioner med olika längd för olika sammanhang. Testa gärna texten på människor som inte har en aning om vad ni gör.

I texten är det viktigt att det framgår att projektet är en del av Viable Cities. Se här hur kopplingen till Viable Cities och de finansierande myndigheterna kan anges. Några användbara frågor att ställa sig är:

 • Vad är syftet med projektet? Vad ska det leda till?
 • Vilket problem är det som ska lösas? Vilka behov ska tillgodoses? Vilken effekt som ska uppnås? För vem/vilka?
 • Vem ska jobba i projektet? Koppla till Viable Cities.
 • Sätt in projektet i ett större sammanhang, vilka företeelser i vår omvärld kan vara av betydelse för projektet?

En kommunikationsplan kan se ut på många sätt, nedan följer rubriker och frågor som kan fungera som ett stöd för att skapa planen. Planen kan omfatta hela projektet och projekttiden, eller vara avsedd för kortare kommunikationsinsatser.

En plan börjar med nulägesanalys. Med en kort bakgrundsbeskrivning säkerställer du att du och kollegorna har samsyn om förutsättningarna.

 • Varför behövs kommunikationsinsatser?
 • Vilka behov behöver tillgodoses? Vilka problem vill du lösa?
 • På vilket sätt kan just kommunikation hjälpa – kanske behövs (också) andra insatser?

Att ha ett tydligt syfte är en bra början för god kommunikation. Målen är viktiga för att kunna mäta och utvärdera aktiviteterna. Det kan vara så att du upplever att du har för många mål. Då behöver du prioritera. Ett tips är att tänka att ett mål ska vara SMART – specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsbundet.

 • Vad vill du uppnå med kommunikationen? Vill du förändra beteenden, öka kännedomen eller nå en bättre förståelse?

När du kommunicerar så behöver du fokusera på en utvald målgrupp för att kunna anpassa kommunikationen. Du kan ha olika målgrupper i samma kommunikationsplan. Läs mer om målgrupper sist i dokumentet.

 • Vilka vänder du dig till?
 • Vad har gruppen för behov, kunskaper och önskemål?
 • Vad vill du att målgruppen ska veta, tycka, göra och känna?

Att berätta allt för alla är inte en god idé då du riskerar att budskapet blir vagt och inte når någon. Budskapet ska vara specifikt för respektive målgrupp för att nå fram. Koppla gärna budskapet till Viable Cities, Klimatneutrala städer 2030 och/eller Klimatkontrakt 2030

 • Vad vill uppnå med dina budskap? Börja med att tänka på ett övergripande budskap. Sedan kan du formulera budskap per målgrupp.
 • Vad vill du förmedla? Budskapet behöver anpassas efter varje målgrupp, så att den som nås av budskapet förstår innebörden.
 • Hur ska du nå ut med budskapet? Finns det någon som kan fungera som en ambassadör och hjälpa till?
 • Kan Viable Cities och kommunikationsnätverket hjälpa till?

Vem är budskapets avsändare? Det kan tyckas som en onödig fråga, men kan ändå behöva adresseras. Ett projekt kan ha en ”hemvist”, men flera parter och finansiärer. Vilka ska vara med i det här sammanhanget? Dessutom kan det vara bra att fundera kring vilka som ska uttala sig som företrädare för projektet eller för just den här kommunikationsaktiviteten.

 • Finns det personer/organisationer som är särskilt viktiga för projektet och för att resultaten ska spridas? Behövsen eller flera talespersoner som kan hjälpa till att sprida kännedom och resultat? Vilken person eller aktör är bäst lämpad att nå fram till olika målgrupper?
 • Förbered talespersonerna genom att förse dem med relevant information.
 • Använd när det är relevant vår logotyp och de finansierande myndigheternas logotyper. Se hur det kan se ut här.

Var finns de målgrupper du vill kommunicera med? Välj kanal utifrån vad du vill uppnå med kommunikationen.

 • Finns det befintliga kanaler som kan användas, till exempel inom organisationer/personer knutna till projektet?
 • Kom ihåg att pinga Viable Cities och/eller använda relevant hashtag (#viablecities2030)

Innan du påbörjar projektet så bör du ta fram en plan över hur budget och resurser ska fördelas.

När kommunikationsplanen är klar görs en aktivitetsplan i form av en enklare tabell. Aktivitetsplanen uppdateras löpande under projektets gång. Planen ger en överblick av vad som ska göras i olika skeden av projektet, vilka målgrupper som berörs, vem som ansvarar och vilken status varje aktivitet har – planerad, pågående eller genomförd.

Exempeltabellen finns bland resterande kommunikationsmaterial. Den kan naturligtvis tabellen anpassas med färre eller fler kolumner (till exempel budskap och kommentarsfält).

Hur kan kommunikationsplanen utvärderas och hur kan effekten av aktiviteterna mätas? För att kunna göra det behöver man fundera över hur det kan gå till i ett tidigt skede i planen: Vad vill vi veta? Hur kan vi komma åt den informationen?

 • Hur kan vi ta reda på om det hänt något hos målgrupperna, om deras kunskapsnivå, attityd eller beteende förändrats?
 • Har vi följt kommunikationsplanen? Har vi genomfört aktiviteterna och nått målgrupperna?
 • Vad kan vi göra bättre nästa gång?

I all kommunikation är det viktigt att definiera sina målgrupper, vilka vill vi nå med vår kommunikation. Att fundera på vad projektet kan leda till i ett större perspektiv ska visa vägen till de viktigaste målgrupperna.

Att rikta sig till alla är inte någon särskilt god idé, man behöver avgränsa sig. Olika gruppen behöver olika insatser, och alla målgrupper är inte lika viktiga. Dessutom ska man mäkta med aktiviteterna.

För att underlätta prioriteringen kan man först lista alla man vill kommunicera med och sedan dela in dem i primära och sekundära målgrupper.

 • De primära målgrupperna är de viktigaste som ni aktivt vill nå med just det här budskapet, det är dem ni fokuserar på i kommunikationsplanen och det är dem ni ska nå via era aktiviteter.
 • De sekundära målgrupperna är det bra att nå men det är inget ni fokuserar på eller riktar aktiviteter till.

Man kan naturligtvis fördjupa sig ytterligare i detta utifrån vad man vill uppnå.

 • Vad har målgrupperna för behov och attityd i den aktuella frågan? Vilken situation befinner de sig i? Hur ser kommunikationen till dem ut idag? Vad kan de, vad kan de inte?
 • Vad är det som ska hända hos målgruppen när ni kommunicerar med dem? Ska de kunna, tycka eller göra något?

För att formulera budskapet så kan vi fundera kring varför målgrupperna ska bry sig om projektet eller aktiviteten. Först när vi fångat målgruppens intresse kan vi berätta mer om projektet och fördjupa oss.

Budskapet ska alltså få målgruppen att vilja veta mer, så det ska vara kortfattat. Fundera på vad din målgrupp vet idag så att ditt budskap och din kommunikation är på rätt nivå.

Beskriv vad det är för budskap ni vill ge till respektive målgrupp – samma budskap passar ibland inte för alla målgrupper. Behöver vissa målgrupper mer information än andra?

Sociala kanaler

Vi fokuserar främst på LinkedIn, men har även konton på TwitterFacebook och Instagram. Vi har också en blogg på LinkedIn och en Youtube-kanal. Se till att din organisation (och gärna du själv) följer oss där.

Uppmärksamma oss på inlägg genom att omnämna oss genom att tagga oss (@viablecities) eller  använda hashtagen #ViableCities.