Viable Cities Logo

Drive Sweden

2021 inledde Viable Cities och syskonprogrammet Drive Sweden ett samarbete för att med gemensamma krafter skynda på klimatomställningen i städer, med fokus på klimatneutral mobilitet.

Tillsammans mot Klimatsmart Mobilitet 2030

Städer täcker 3 procent av jordens markyta, men står för mer än 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Utsläppen i städerna kommer till en mycket stor del från transporter av människor och av varor. Viable Cities mission är klimatneutrala och hållbara städer till år 2030, och Drive Swedens vision är att skapa hållbara och säkra mobilitetssystem för människor och gods som är tillgängliga för alla.

I samarbetet mellan de två strategiska innovationsprogrammen Drive Sweden, inriktat på framtidens mobilitet, och Viable Cities, inriktat på klimatomställning, utlyste Vinnova stöd till innovationer som bidrar till hållbar tillgänglighet i hela Sverige. Utlysningen hölls inom ramen för Klimatsmart Mobilitet 2030.

Mer om satsningarna som beviljats stöd inom ramen för samarbetet följer nedan.

Borlänge kommun ska tillsammans med en rad partners – Sustainable Innovation, SSAB, IKEA, Borlänge Energi, och KLOT- klimatpsykologerna – utveckla mobilitetstjänster anpassade för pendling mellan stadskärna och landsbygd. Ny kunskap om beteendemönter och digitala samåkningstjänster ska bidra till ökad hållbarhet och mindre klimatpåverkan inom transporter. Arbetet är en del i att snabba på omställningen till ett klimatneutralt Borlänge 2030 och har betydande potential för uppskalning.

Skellefteå kommun ska tillsammans med Skellefteå Science City ta fram framtidssäkrade mobilitetshubbar som ökar tillgänglighet till lokal service och gynnar klimatsmarta resebeteenden och godstransporter i kallt klimat med snörika vintrar. Detta bygger vidare på den testbädd för elflyg, drönartransporter och elektrisk helikopter (eVTOL) i norra Sverige som etablerats sedan tidigare. Arbetet är en del i att snabba på omställningen till ett klimatneutralt Skellefteå 2030 och har betydande potential för uppskalning.

Karlstads kommun ska tillsammans med Svenska taxiförbundet och föreningen Klimatkommunerna undersöka ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser av att ersätta kommunala tjänstebilar med transporttjänster som taxi eller olika former av delad mobilitet med hög miljöprestanda. Arbetet är en del i att snabba på omställningen till ett klimatneutralt Karlstad 2030 och har betydande potential för uppskalning.

Om Drive Sweden

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att skapa framtidens mobilitetssystem för människor och gods som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla. Drive Sweden är ett ekosystem av cirka 200 aktörer från näringsliv, samhälle och akademi som tillsammans utvecklar, testar och implementerar effektiva, uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar.

Länkar och information

Senaste aktuellt