Viable Cities Logo

Medlemsstämma 2023

Varje år har Viable Cities en årsstämma för alla medlemsorganisationer där programmets verksamhet behandlas. Där beslutas om Viable Cities strategi inom ramen för Energimyndighetens programbeslut.

På stämman representeras varje medlemsorganisation av en person i röstlängden, men fler från samma organisation kan delta utan rösträtt. 

2023 är programmets sjätte stämma.

Program för medlemsstämman

 • 12.00–13.00 Lunch (för deltagare på plats)
 • 13:00–15.00 Stämma
 • 15:00-16:00 Mingel & fika (för deltagare på plats)

Alla medlemsorganisationer i Viable Cities deltar i stämman med en röstberättigad representant.

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning
 3. Fråga om behörig kallelse till stämman
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare
 6. Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning
 7. Information om programbeskrivning med tillhörande bilagor
 8. Godkännande av programbeskrivning med tillhörande bilagor
 9. Godkännande av årsredovisning
 10. Fyllnadsval av ledamöter till programstyrelsen
 11. Fyllnadsval av ledamöter och ordförande i valberedning
 12. Godkännande av inriktning på ansökan till programmet Impact Innovation
 13. Övriga frågor
 14. Stämman avslutas

Handlingar inför medlemsstämman

 1. Medlemsförteckning (punkt 6 i dagordningen)

 2. Programbeskrivning med tillhörande bilagor, budget, effektlogik, kommunikationsstrategi, organisationshandbok (punkt 7 i dagordningen)

 3. Årsredovisning (Årsrapport Viable Cities 2022 samt ekonomisk redovisning, punkt 9 i dagordningen)

 4. Styrelsens förslag till valberedning (punkt 11 i dagordningen)

 5. Inriktning ansökan till programmet Impact Innovation (punkt 12 i dagordningen)

 6. Avsiktsförklaring Impact Innovation (punkt 12 i dagordningen)