Viable Cities Logo

Medlemsstämma 2024

Varje år har Viable Cities en årsstämma för alla medlemsorganisationer där programmets verksamhet behandlas. Där beslutas om Viable Cities strategi inom ramen för Energimyndighetens programbeslut.

På stämman representeras varje medlemsorganisation av en person i röstlängden, men fler från samma organisation kan delta utan rösträtt. 

2024 är programmets sjunde stämma.

Nominera till styrelsen

Vid kommande medlemsstämma ska en ny styrelse utses för etapp 3 av programmet. Medlemsorganisationer ges möjlighet att lämna förslag till nomineringar till stöd för valberedningens arbete. Valberedningens arbetsuppgift är att till medlemsstämman föreslå ledamöter till programstyrelsen.

Valberedningen ska i detta sammanhang beakta strävan om att förnya styrelsens sammansättning men också säkra en rimlig kontinuitet. Samt säkerställa att Viable Cities organisationshandbok följs gällande programstyrelsen.

Förslag på namn för beredning till stämman skickas skriftligen till valberedningen via e-post, valberedning@viablecities.se senast 8 veckor före stämman, det vill säga senast 29 augusti 2024.

Nomineringen ska innehålla motivering till varför personen är lämplig som ledamot i Viable Cities styrelse samt ett kortfattat CV. Vi rekommenderar att personen som nomineras är informerad om detta.

Program den 24 oktober

 • 11:00-12:00 Medlemsstämma
 • 12:00-13:00 Lunch
 • 13:00-15:00 Strategidag för medlemmar

Alla medlemsorganisationer i Viable Cities deltar i stämman med en röstberättigad representant.

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning
 3. Fråga om behörig kallelse till stämman
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare
 6. Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning
 7. Information om programbeskrivning med tillhörande bilagor
 8. Godkännande av programbeskrivning med tillhörande bilagor
 9. Godkännande av årsredovisning
 10. Fyllnadsval av ledamöter till programstyrelsen
 11. Fyllnadsval av ledamöter och ordförande i valberedning
 12. Godkännande av inriktning på ansökan till programmet Impact Innovation
 13. Övriga frågor
 14. Stämman avslutas

Handlingar inför medlemsstämman

 1. Medlemsförteckning (punkt 6 i dagordningen)

 2. Programbeskrivning med tillhörande bilagor, budget, effektlogik, kommunikationsstrategi, organisationshandbok (punkt 7 i dagordningen)

 3. Årsredovisning (Årsrapport Viable Cities 2022 samt ekonomisk redovisning, punkt 9 i dagordningen)

 4. Styrelsens förslag till valberedning (punkt 11 i dagordningen)

 5. Inriktning ansökan till programmet Impact Innovation (punkt 12 i dagordningen)

 6. Avsiktsförklaring Impact Innovation (punkt 12 i dagordningen)