Viable Cities Logo

Medlemsstämma 2019

Varje år har Viable Cities ett sammanträde för alla medlemsorganisationer där programmets angelägenheter behandlas, som kallas stämma. Där beslutas om Viable Cities strategi inom ramen för Energimyndighetens programbeslut.

På stämman representeras varje medlemsorganisation av en person. 2018 är programmets andra stämma.

Program för medlemsstämman

 • 11.00-11.30 Registrering och kaffe
 • 11.30-12:00 Medlemsstämma
 • 12:00-13:00 Lunch
 • 13:00-16:00 Strategy Day – Mission: Carbon Neutral Cities 2030

Föredragning enligt fastställd dagordning i Viable Cities organisationshandbok. Alla medlemsorganisationer i Viable Cities deltar i stämman med en röstberättigad representant.

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning
 3. Fråga om behörig kallelse till stämman
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare
 6. Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning.
 7. Information om programbeskrivning med tillhörande bilagor
 8. Godkännande av programbeskrivning med tillhörande bilagor
 9. Godkännande av årsredovisning
 10. Fyllnadsval av ledamöter till programstyrelsen
 11. Övriga frågor
 12. Stämman avslutas

Handlingar inför medlemsstämman

 1. Medlemsförteckning (punkt 6 på dagordningen)
 2. Programbeskrivning med tillhörande bilagor (punkt 7 på dagordningen)
 3. Årsrapport och ekonomisk redovisning (punkt 9 på dagordningen)
 4. Valberedningens förslag till fyllnadsval för ledamot i styrelse (punkt 10 dagordningen)

Ladda ner ett samlat dokument med alla handlingar här.