Viable Cities Logo

Östersund har EUs första utsläppsfria byggarbetsplats

Byggarna är väldigt nöjda, framförallt med den tystare arbetsmiljön.
– Anne Sörensson, klimatstrateg

Tänk dig en byggarbetsplats som är nästan tyst, och som inte luktar avgaser. En utopi, nej den existerar just nu. Förskolan Ottfjället i Östersunds kommun byggs med elektifierade byggmaskiner. Det är den första utsläppsfria byggarbetsplatsen i EU.

I dag är byggarbetsplatsen unik, men den behöver bli det nya normala. Byggsektorn står för en stor del av de utsläpp av växthusgaser som drastiskt behöver minskas.
Så hur går man tillväga? Se filmen till höger och läs intervjuerna nedan med de som planerat bygget.
Satsningen är ett samarbete mellan Östersunds kommun, Skanska, Volvo och Fossilfritt Sverige.

Drastiskt minskade utsläpp av västhusgaser
Bättre arbetsmiljö för byggnads-arbetarna
Kraftigt minskade störningar för närboende

Nya arbetssätt och brist på maskiner två utmaningar

Hösten 2023 pågår en banbrytande satsning i Östersund. Bygget av en ny förskola sker utsläppsfritt, med elektriska arbetsmaskiner.

Anne Sörensson, klimatstrateg på Östersunds kommun och Sofia Grelsson, projektledare för bygget, är några av de som sett till att satsningen förverkligats.

– Byggbranschen står för stora delar av Sveriges klimatpåverkan, ungefär 20 procent av de totala utsläppen. Genom att bygga utsläppsfritt och ställa upphandlingskrav kan vi minska utsläppen på ett bygge, och så vill vi inspirera andra till att göra detsamma, säger klimatstrateg Anne Sörensson.

Vad är det ni gör?

Vi bygger en ny förskola i Östersund, Ottfjällets förskola, och byggarbetsplatsen är till 95 procent utsläppsfri. Vi ville att den skulle vara helt elektrifierad men det blev 95 procent på grund av att vissa maskiner inte fanns tillgängliga elektrifierade. Bygget startade i juni 2023 men förberedelserna började redan 2021, bland annat med en förstudie. Invigning skedde 9 juni 2023 och förskolan ska vara klar till december 2024.

Vilka maskiner handlar det om?

Innanför grindarna vid bygget används eldriven grävmaskin, hjullastare, lastbil för interna masstransporter, padda, tornkran samt betong- och spackelpump. Det som inte är elektrifierat är vält, samt transporter in och ut från arbetsplatsen. Det finns elektriska vältar men inte så stora som behövs. För att minska behovet av asfalt bestämde vi oss för att använda plattor innanför grindarna istället för asfalt. Enligt förstudien är uppskattningsvis 95 % av maskinerna elektrifierade.

Vilka är med i satsningen?

Östersunds kommun är beställare och Skanska bygger. Skanska delfinansierar dessutom hälften av fördyringen på 4,6 miljoner kronor. Den totala budgeten för förskolan är 92 miljoner kronor. Volvo Construction Equipment bidrar med de flesta eldrivna byggmaskinerna. Sist men inte minst är det Fossilfritt Sverige som har initierat satsningen som ingår i projektet Klimatledare för offentlig upphandling där Östersunds kommun är en av sex kommuner som deltar. Klimatledare för offentlig upphandling handlar om att stimulera mer ambitiösa och samordnade klimatkrav i upphandlingar och stärka företag som vill ställa om till att leverera fossilfria produkter och tjänster.

Varför gör ni just den här satsningen?

Varje kommun skulle ha ett spetsprojekt inom Klimatledarprojektet. Vi valde att bygga en utsläppsfri förskola med elektriferade arbetsmaskiner. I kommun och län produceras mycket förnybar el och effekt fanns vid platsen. Vi har goda erfarenheter från tidiga elektrifieringssatsningar när det gäller bilar, laddstationer och bussar, och en omställning till el pågår också just nu för inom elektrifiering inom lastbilssektorn, framförallt på företagssidan.

Hur bidrar bygget till Klimatneutrala Östersund 2030?

Konkret släpper vi enligt förstudien ut cirka 64 ton mindre växthusgaser än vad vi skulle ha gjort på en fossil byggarbetsplats. Man kan tycka att det inte är mycket i det stora hela, men det är viktigt att börja ställa krav och efterfråga eldrivna maskiner och bana väg för många fler klimatvänliga byggen. I Oslo, som inte är med i EU, ligger man före oss. Där har man genom att offentliga aktörer ställt gemensamma upphandlingskrav lyckats få otroligt många byggen att bli utsläppsfria. Där är det små och medelstora företag som vågar satsa eftersom de litar på att de kan bli kontrakterade. Vi vill bidra till en liknande utveckling i vår kommun och i Sverige. Några andra positiva synergieffekter är att en bättre arbetsmiljö skapats för byggarna på platsen med lägre bullernivå, mindre avgaser och även vibrationer. Mindre buller är även bra för omgivningen. Vi har också fått en bättre inblick i hur kommunens processer, till exempel budget och upphandlingar, behöver förändras för att underlätta liknande insatser.

Ni är först i EU med att lyckas med detta. Hur har ni gått tillväga?

Projektet har förankrats i högsta ledningen och vi har haft engagerade politiker och lagt ner mycket energi som tjänstemän. En viktig faktor har varit tidig dialog, både internt med alla inom kommunens organisation som blev inblandade, men också med de företag som vi ville arbeta tillsammans med. Sist men inte minst bör nämnas Fossilfritt Sverige som varit med och peppat och stöttat oss i projektet.

Vilka utmaningar eller hinder har ni stött på under arbetets gång?

Det hade ju inte gjorts tidigare, så vissa kommunala processer tog längre tid än vanligt. Den största utmaningen var kopplad till att kostnaden för bygget ökade dramatiskt, en ökning som inte berodde på merkostnaden för att bygga utsläppsfritt. Det gjorde att det var osäkert om bygget över huvud taget skulle komma igång. En annan utmaning är att det vid byggtillfället inte fanns så många utsläppsfria byggmaskiner och erfarenheter av att arbeta med dem. Vi fick in tre anbud och endast en leverantör klarade att leverera en elektrifierad arbetsplats i paritet med vad vi förväntade oss.

Är förskolan i sig också klimatvänligt byggd och tänkt att ha en klimatneutral verksamhet?

Fokus i projektet var att bygga utsläppsfritt, pengarna räckte inte till att bygga helt fossilfritt. Dock är det ganska bra nivå. Förskolan byggs enligt Miljöbyggnad silvers krav och den byggs i trä. Den kommer att vara ansluten till förnybar fjärrvärme och kommunen köper också förnybar el. Planen är att förskolan öppnar i slutet av 2024. Jag har inte hört att det ska bli en klimatneutral verksamhet, men det är en spännande utmaning som vi får ta med oss.

Vad händer framöver, blir alla byggen i Östersund utsläppsfria?

Ja, jag hoppas att det snart är det nya normala, men vi ska börja med att utvärdera det här projektet. Hittills har det gått väldigt bra. Maskinerna fungerar bra och tidsplanen hålls. Byggarna är väldigt nöjda med framförallt den tystare arbetsmiljön.

Framöver kommer det också att vara lättare att få tag på fler elektriska arbetsmaskiner på marknaden. Till exempel finns redan nu en elektrisk asfaltläggare som inte fanns när projektet startade. Det finns ju också en klimatpremie hos Energimyndigheten som går att söka för de som vill investera i arbetsmaskiner.

Upphandlingen: “Endast en leverantör klarade våra krav”

Sofia Grelsson är projektledare vid Östersunds kommuns projektenhet och också projektledare för byggen av Ottfjällets förskola.

Hur ser upphandlingsmodellen ut för Ottfjället?

– Upphandlingen är ett avrop på av ADDA upphandlad konceptförskola. Skanska fick frågan om att uppföra en förskola då den modellen passade beställarens verksamhet bäst och fanns tillgänglig på vår marknad. Inte alla leverantörer inom avtalet kan leverera i hela landet. Utifrån det avropet som gjorts av konceptförskola har också en underentreprenad för marken upphandlats där kravet om utsläppsfri arbetsplats legat i fokus för urval och kvalificering.

Hur formulerade ni klimatkraven för Ottfjället?

Vi bad entreprenörer för markarbeten lämna en option för utsläppsfri arbetsplats. Dels för att säkerställa kostnader för markentreprenaden blev konkurrensutsatt och att vi fick ett kvalitetsmärke på den investeringen för utsläppsfri arbetsplats pekade på. Optionen var att markentreprenaden skulle utföras utsläppsfritt och att samtliga arbetsmaskiner inom området således ska vara elektrifierade.

Hur var responsen från leverantörsmarknaden och konkurrensen i själva upphandlingen?

Vi fick in tre anbud varav två var fullständiga och kunde utföra uppdraget på ett konventionellt vis med vilka motorer som helst. Endast en leverantör klarade att leverera en elektrifierad arbetsplats i paritet med vad vi förväntade oss.

Vad är kontraktets värde?

Cirka 75 miljoner kronor. Budgeten för förskolan ligger på 92 miljoner kronor enligt det politiska beslutet i Kommunfullmäktige i mars 2023.

Tre tips till andra beställare

Mer om bygget

Kontakt

Caroline Hildahl, processledare Klimatneutrala Östersund 2030, caroline.hildahl@ostersund.se

Klimatneutrala Östersund 2030