Etikett Kunskapshubb Interna publikationer

Thriving North (slutrapport)

Viable Cities Rapport 2023:02 Under 2022 har Viable Cities ansvarat för ett regeringsuppdrag ”Stöd till innovationsarbete inom hållbar stads- och samhällsutveckling i Norrbotten och Västerbotten”. I uppdraget var sex kommuner (Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå samt Umeå) utpekade samt aktörer i Västerbotten och Norrbotten (länsstyrelser samt regioner). Regeringsuppdraget delades in i fyra delleveranser som kan beskrivas med nedanstående översiktsbild. Denna slutrapport presenterar sammanfattande erfarenheter från arbetet samt lyfter ett antal slutsatser som dragits under året. Två övergripande utgångspunkter i uppdraget har varit EUs mission om “Climate neutral and smart cities”, samt New European Bauhaus-rörelsen i Europa, med mål om klimatneutrala, hållbara, vackra och inkluderande städer och samhällen.

Climate transition in cities: A Swedish Governance Model to Accelerate the Rate of Transition

Viable Cities Rapport 2023:01 This report has been commissioned by Vinnova within the framework of the Viable Cities programme. The report, firstly, aims to provide a policy-relevant overview of two new elements for sustainable urban development: new forms of governance for leading, managing and executing urban planning projects, and new forms for supporting innovations in the form of systemsaltering missions rather than a variety of small projects. Secondly, it also aims to help evolve these experiences and lessons learned, with an emphasis on new forms of governance for climate transition in cities and municipalities.

Klimaomställning av städer: En svensk governance-modell för att öka takten i omställningen

Viable Cities Rapport 2023:01 Denna rapport handlar om klimatomställningen, om städernas roll och en ny framväxande modell för att leda, styra och genomföra omställningen snabbare än idag, det som sammanfattningsvis kallas ”governance”. Den har utarbetats på uppdrag av Vinnova. Den ska ge en policyrelevant översikt över två nya element för hållbar stadsutveckling, dels nya former av governance för att leda, styra och genomföra stadsbyggnadsprojekt, dels nya former för att stödja innovationer i form av systemförändrande missioner i stället för många små projekt. Den ska dessutom bidra till att vidareutveckla dessa erfarenheter och lärdomar med inriktning på nya former för governance för klimatomställning i städer och kommuner.

Revidering av Klimatkontrakt 2030 (syntes)

Viable Cities Rapport 2021:13 Klimatkontrakt 2030 revideras varje år och utvecklas och vässas år från år för att snabba på omställningen till klimatneutrala, hållbara städer. Den första versionen signerades i december 2020 av nio städer, fyra myndigheter och programmet Viable Cities. Detta PM är en syntes sammanställd av Viable Cities programledning. Syntesen bygger på en stor mängd underlag som tagits fram i omfattande processer med intervjuer, dialoger, workshops och analysarbete som genomförts under 2021 som en del i att utveckla arbetet med Klimatkontrakt 2030.

Investeringsplaner för omställning till klimatneutrala städer

Viable Cities Rapport 2021:11 Klimatomställningen under 2020-talet innebär att den fossila ekonomin kommer att bli alltmer olönsam och att den förnybara ekonomin blir alltmer lönsam, att den ena ekonomiska ”tipping point” efter den andra kommer att passeras. Klimatinvesteringsplaner innebär ett nytt sätt att ta fram färdplaner för städer som inkluderar ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv på åtgärder och investeringar. Klimatnytta och mervinster tydliggörs för att skapa beslutsunderlag som möjliggör rätt prioriteringar. Klimatinvesteringsplanen handlar om att ge en samlad bild av de kommunala, regionala, statliga och privata åtgärder och investeringar som kommer att behövas för att nå uppsatta mål. Samtidigt ska de visa på hur nya eller växande marknader skapas för företag som kan leverera hållbara byggnader, energisystem, mobilitetslösningar, återvinningssystem och understödjande digitala system mm.

Digitalisering och digitala verktyg för omställning till klimatneutrala städer

Viable Cities Rapport 2021:10 Digitalisering är en möjliggörare för att städer ska bli klimatneutrala. Men få styrdokument och initiativ tydliggör den här potentialen och städerna efterfrågar nu stöd i att använda digitalisering där den gör mest nytta för att få ned klimatutsläppen. Samverkan mellan förvaltningar i kommuner kan vara utmanande och det saknas ofta koordinering och samordning av kommunens pågående initiativ, projekt och satsningar. Det finns dessutom utmaningar när det gäller förutsättningarna inom data och infrastruktur. För att komma över de här utmaningarna bör städerna först ta ställning till prioriterade områden för utsläppsreduktion. De bör analysera om och hur digitalisering kan vara ett verktyg för omställning. När kommunerna förstår hur digitalisering kan användas för omställning, då behöver rätt aktörer, roller och mandat tillsättas. För att digitalisering ska bli en möjliggörare för minskad klimatpåverkan krävs dessutom att en grundläggande digital infrastruktur med förutsättningar för datahantering och delning finns på plats.

Medborgarengagemang för omställning till klimatneutrala städer

Viable Cities Rapport 2021:9 Den här rapporten redovisar ett förslag till strategi för medborgarengagemang för omställning till klimatneutrala städer. Strategin är tänkt för kommuner och aktörer på nationell nivå, men innefattar även andra aktörer. Förslaget har tagits fram av Anthesis tillsammans med Actinate och Sustainable 3.0 på uppdrag av Viable Cities.

Digitala tomater (slutrapport)

Viable Cities Rapport 2020:2 Projektet handlar om att utveckla modeller för återvinning av spillvärme från datacenter till urban matproduktion och jordtillverkning i täta stadsmiljöer. Målet är att i Göteborg uppföra en första anläggning med odlingsväxthus tätt integrerat med data-centret som drivs av spillvärme och biologiskt avfall till klimatneutral matproduktion i staden.
Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet