Viable Cities Logo

Etikett Kunskapshubb Extern länk

Sitra – Livsstilstest

Är din livsstil på miljöns sida eller mot den? Som ett resultat på det här snabba testet får du skräddarsydda tips som hjälper dig spara tid och pengar och förbättra din livskvalitet. Och naturen tackar!

Naturskyddsföreningen – Hela Sverige ställer om

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att vi måste agera på riktigt. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa massutrotningen av arter. Vi kan ställa om Sverige! Vem du än är och vad du än gör så kan du vara en del av lösningen.

Kalmar kommuns lokala klimatkontrakt

Klimatkontraktet är till för alla företag i Kalmar som tillsammans med kommunen vill verka för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Ett undertecknande innebär att ditt företag ställer sig bakom avsikten med avtalet och göra åtaganden som passar den egna verksamheten, är genomförbara och minskar koldioxidutsläppen.

Växjödeklarationen

Samverkan med näringsliv och civilsamhälle är en av Växjö kommuns strategier för att skynda på omställningen till en hållbar kommun. Flera företag har därför signerat Växjödeklarationen för att själva driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

Linköpingsinitiativet

För att klara klimatomställningen behöver näringslivet och det offentliga arbeta tillsammans. Med Linköpingsinitiativet som den samlande kraften lär och inspireras vi av varandra - för att i nästa steg kunna inspirera ännu fler.

Klimatprogram Eskilstuna

Su som representant för ett företag, en organisation eller en förening kan fylla i ett klimatåtagande, där det syns att din verksamhet kommer bidra till att nå målet om ett klimatpositivt Eskilstuna 2045. Tillsammans kan vi göra klimatevolution*!

Klimatkontrakt Malmö

Det finns ett stort intresse och en vilja att vara en del av Malmös klimatomställning och många företag har klimatfrågan högt på agendan. Ett undertecknande av Klimatkontrakt Malmö innebär att vi tillsammans kraftsamlar och göra insatser för ett klimatneutralt Malmö 2030.

Klimatkontrakt Kristianstad

Företag och organisationer i Kristianstad kan bidra till minskad klimatpåverkan genom lokala klimatkontrakt. Tillsammans skapar vi en arena för att öka takten i omställningen lokalt.

Karlstad Klimatkontrakt

Vi står tillsammans inför en stor utmaning, att minska våra utsläpp för att skapa ett bättre klimat och en bättre miljö för oss alla. I Karlstads kommun gör man det tillsammans, med allad förmågos och kraft att bidra, så att varje steg räknas. Både enskilt och tillsammans.

Klimatavtal Helsingborg

Vill du som företag eller förening göra en insats för klimatet i Helsingborg? Målet är att göra åtaganden som passar er verksamhet, är genomförbara och som minskar koldioxidutsläppen. Ett undertecknande visar att ert företag vill vara en aktiv del i Helsingborgs stads klimatarbete.

Gävle klimatavtal

Gävle klimatavtal är en kraftsamling där lokala företag, föreningar, högskola och offentliga verksamheter samverkar inom klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling.

Mind the gap(s)

En analys av konsumtionstrender som gjorts av Kairos Future på uppdrag av Science Park Borås, som sedan 2019 årligen tar fram en rapport på temat hållbar konsumtion. Science Park Borås arbetar med att ta fram ny kunskap på områdena textilier, konsumtion och samhällsbyggnad.

Klimatkommunerna: Gröna obligationer

Flera städer har jobbat länge med gröna obligationer, där Klimatkommunerna har gjort en lista. Klimatinvest är den största svenska emittenten av gröna obligationer, där gröna obligationer ger ränteplacerare möjligheten att stödja utlåning till investeringsprojekt med mål att mildra klimatförändringarna eller som bidrar till en anpassning till dem. 

Mariestad: Dacapo

Dacapo Mariestad är en kommunal utbildningsplattform som erbjuder YH-utbildningar i egen regi och universitets- och högskoleutbildningar i samverkan med andra aktörer. Man arbetar aktivt med att bidra till målen i Agenda 2030 bland annat genom utbildningar inom byggnadsvård och naturbaserade tjänster.

Trollhättan: Industricampus

I Trollhättan kommer ett industricampus skapas som en del i arbetet med kompetensförsörjning och att attrahera talanger. En avsiktsförklaring har signerats mellan Högskolan Väst, Innovatum Science Park, det kommunala bolaget Kraftstaden och Polestar.

Sting Bioeconomy

Sting Bioeconomy ska bidra till att utveckla innovationer inom området skogsbaserad bioekonomi och öka antalet snabbväxande företag inom området. Satsningen är ett samarbete mellan Paper Province, Region Värmland, Karlstad Kommun och Sting.

Borlänge: Hackatons

Under våren 2023 genomförde 2047 Science Center ett flertal hackatons med elever i årskurs 2 på gymnasiet inom ramen för arbetet med Klimatneutrala Borlänge 2030. Eleverna uppdrag kring en av de transportutmaningar som innovationsteamet för Klimatneutrala Borlänge 2030 identifierat.

Urban ICT Arena

Bakom Urban ICT Arena står Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, ABB, Ericsson, IBM, RISE och Stockholms universitet. Med utgångspunkt i behov från offentlig sektor utvecklar man nya lösningar för hållbara städer.

Future by Lund – Vi tänker annorlunda!

I Lund Innovation District kopplas miljöer och aktörer ihop för att skapa synergier och för att kunna stödja en mer komplex transformation med tvärvetenskapliga behov. Kulturella och kreativa näringar har en viktig roll i arbetet med en digital, hållbar och grön omställning. Uppdraget att leda det samskapande arbetet har getts till innovationsplattformen Future by Lund.

Nacka: Öppna data

Nackas vision är ett samhälle där öppenhet och mångfald råder. De jobbar aktivt för att öppna upp våra offentliga data och göra det enkelt för dig som vill skapa appar eller tjänster utifrån det.

RISE Smart City Lab

Viable Cities samarbetar med RISE Smart City Lab. En standardiserad och kvalitetssäker datahantering och ett uppskalat nyttiggörande av data i Sveriges kommuner är en nödvändighet för ett hållbart samhälle. Vi är inte där än. Därför samlar vi nu hela ekosystemet i Smart City Lab.

Den nationella dataverkstaden

Viable Cities samarbetar med Den nationella dataverkstaden för regional och kommunal datadelning är den största satsningen hittills i Sverige för att stödja och driva på arbetet med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data från regional och kommunal sektor.

Göteborg: Digital tvilling

Göteborgs Stad har en digital tvilling, Virtuella Göteborg. Med en digital stad blir det lättare att visualisera och simulera olika stadsutvecklingsprojekt. Arbetet leds av stadsbyggnadskontoret men involverar samtliga förvaltningar som arbetar med stadsplanering.

Göteborg: Skyfall i en digitala tvilling 

Göteborgs digitala tvilling har använts för att testa hur man kan skyfallssäkra staden. Målet är att utveckla ett interaktivt verktyg för att se till att skyfallskrav följs i stadsplaneringsprocesser där olika aktörer ska kunna krocktesta åtgärder för att fatta bra och hållbara beslut för att rusta staden inför skyfall.

Kristianstad: Skyfallskartan

Kristianstad ligger på en låglänt, vattenomgärdad plats med en stor utsatthet för klimatförändringar och extremt väder. I sitt klimatanpassningsarbet har man bland annat tagit fram Skyfallskartan som visar vilka platser i Kristianstad, Åhus och Yngsjö som kan översvämmas i samband med extrema regn till stöd för fastighetsägare.

Järfälla: Klimatsmart planering

Järfälla har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden. Värdet av ekosystemtjänster togs upp i översiktsplanearbetet i Järfälla kommun redan 2014.
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet